Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Historie školy


         Sportovní Škola (původní název) zahájila svoji činnost 1. září 1984 v novém areálu v Kladně na Sítné. Škola byla kon- cipována jako dvojstupňová, skládající se z 2. stupně ZŠ (v té době 5.-8.ročník) a gymnázia. Svoji činnost zahajovala se třemi třídami (5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia a šesti zaměstnanci - D.Kunovou (Černou), F. Müllerem, R. Jánským, J. Sklenářem, P. Kosinou a J. Stejskalem. Jediným sportem, který škola zajišťovala, byla atletika.
         V průběhu prvního roku činnosti byl dostavován areál tělocvičen, ale největším problémem se stalo vybudování školního hřiště. Hřiště bylo nakonec dobudováno až po vleklých jednáních na podzim roku 1987 z finančních prostředků určených pro asanaci města Kladna.
         Sportovní Škola v Kladně byla jedinou školou v republice, která zajišťovala pouze jediný sport. Proto byla zahájena jednání po liniích ČSTV a MŠMT ČR o zařazení dalších sportů. Tak bylo možno na počátku roku 1990 zahájit výběrové řízení pro basketbal a judo. V roce 1991 přibylo ještě plavání. V té době měla škola osm tříd a zaměstnávala 18 trenérů.
         Po listopadu 1989 se se změnou politicko-ekonomických podmínek začala škola transformovat ve víceleté gymnázium se sportovním i se všeobecným zaměřením. A tak v dubnu 1990 proběhlo přijímací řízení do sportovní i do všeobecné primy a I. ročníku čtyřletého gymnázia. Zájem byl nebývalý, na dvě třídy se přihlásilo takřka 250 uchazečů. Pro velký zájem rodičů bylo školským úřadem povoleno otevřít ještě dvě primy při 8. ZŠ, které podléhaly v řízení Sportovní Škole a Gymnáziu, což byl nový název školy. Řízením gymnaziálních tříd na 8. ZŠ byla pověřena Mgr. Olga Balcarová.
         Od následujícího školního roku byly již přijímány na školu tři primy, jedna se sportovním a dvě se všeobecným zaměřením, a jedna třída se čtyřletým studijním cyklem. Od roku 1993/94 byli na školu přijímáni v rámci přijímacího řízení pouze žáci pro obory s osmiletým studijním zaměřením.
         Počínaje školním rokem 1996/97 nese škola název Sportovní gymnázium a Gymnázium, Kladno.
         Ve školním roce 1998/1999 a ve školním roce následujícím byly v důsledku regionálního stavu populace otevřeny pouze dvě třídy osmiletého gymnázia: jedna se zaměřením na sportovní přípravu a jedna se zaměřením všeobecným. Počet nově otevíraných tříd se opět zvýšil již ve školním roce 2000/2001 - byly otevřeny tři třídy osmiletého studia (jedna sportovní a dvě všeobecné) a znovu, po delší prodlevě, i jedna třída všeobecného studia čtyřletého.
         Přijímací řízení pro rok 2001/2002 bylo poznamenáno nařízením MŠMT ČR o zrušení osmiletého oboru Sportovní příprava. Na základě příslušného nařízení byly otevřeny v tomto školním roce pouze dvě třídy osmiletého všeobecného studia, současně se však zdařilo otevřít dvě třídy studia čtyřletého: jednu třídu všeobecného studia a jednu třídu, v níž jsou umístěni žáci oboru Sportovní příprava a žáci studia všeobecného. Současně s tím zažádala škola o povolení k otevření všeobecného studia s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
         Počínaje školním rokem 2005/2006 nese škola název Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103.Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

     Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) jmenován pro naši školu (školské zařízení):
PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz.