meta

Osmiletý a čtyřletý vzdělávací program
 - denní forma vzdělávání

Gymnázium:

Zaměření:

všeobecné

všeobecné s rozšířenou výukou TEV

 

Gymnázium se sportovní přípravou:

Zaměření:

všeobecné se sportovní přípravou
(zpracováno podle RVP ZV, RVP G a RVP GSP)

 

Údaje o škole:

Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

IČO: 61 894 737

Identifikátor právnické osoby: 600 171 728

IZO: 110 037 529

Ředitelka: Mgr. Květoslava Havlůjová

e-mail: sghavlujova@sgagy.cz

 

 

Kontakty:

tel.:

+420 312 660 398 (sekretariát)

+420 312 660 874 (ředitel)

+420 312 660 559(ekonom)

fax.: 312664808

e-mail: sgagy@sgagy.cz

web:  www.sgagy.cz

 

Zřizovatel:

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,150 21

IČO: 70 891 095

 

Platnost dokumentu:

od 1.9.2022 pro primy a kvinty osmiletého gymnázia a pro 1. ročník čtyřletého gymnázia č.j.1018/2022/SGPKL

 

L.S.  Mgr.Květoslava Havlůjová,ředitelka

 

Obsah

1.       Charakteristika školy  1

1.1.      Velikost školy  1

1.2.      Charakteristika pedagogického sboru  1

1.3.      Dlouhodobé projekty  1

2.       Charakteristika ŠVP  1

2.1.      Zaměření školy  1

2.2.      Profil absolventa  1

2.3.      Organizace přijímacího řízení 1

2.4.      Organizace maturitní zkoušky  1

2.5.      Výchovné a vzdělávací strategie  1

2.6.      Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných  1

2.6.1.       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (PLPP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 1

2.6.2.       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 1

2.6.3.       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (PLPP) nadaného a mimořádně nadaného žáka  1

2.6.4.       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka  1

2.7.      Začlenění průřezových témat 1

3.       Učební plány  1

3.1.1.       Školní učební plán pro nižší gymnázium osmiletého cyklu-obor 79-41-K/81 všeobecné  1

3.1.2.       Školní učební plán pro nižší gymnázium osmiletého cyklu-obor 79-41-K/81 s rozšířenou výukou TV   1

3.1.3.       Školní učební plán pro vyšší gymnázium osmiletého cyklu – obor 79-41-K/81- všeobecné i čtyřletého cyklu – obor 79-41-K/41- všeobecné  1

3.1.4.       Školní učební plán pro vyšší gymnázium osmiletého cyklu - 79-41-K/81- rozšířená TV i čtyřletého cyklu – obor 79-41-K/41- rozšířená TV   1

4.       Učební osnovy pro nižší gymnázium   1

4.1.      Český jazyk a literatura  1

4.2.      Cizí jazyk I  1

4.2.1.       Anglický jazyk  1

4.3.      Cizí jazyk II  1

4.3.1.       Německý jazyk  1

4.3.2.       Ruský jazyk  1

4.3.3.       Francouzský jazyk  1

4.3.4.       Španělský jazyk  1

4.3.5.       Pravopis  1

4.4.      Matematika  1

4.5.      Informatika  1

4.6.      Dějepis  1

4.7.      Občanská výchova  1

4.8.      Fyzika  1

4.9.      Chemie  1

4.10.        Přírodopis  1

4.11.        Zeměpis  1

4.12.        Umění a kultura  1

4.12.1.         5.13 Tělesná výchova  1

4.12.2.         5.14 Volitelné předměty pro nižší gymnázium   1

5.       6. Učební osnovy pro vyšší gymnázium   1

5.1.1.       6.1 Český jazyk a literatura  1

5.1.2.       6.2 Cizí jazyk I  1

5.2.      6. Cizí jazyk II 1

5.2.1.       6.4 Matematika  1

5.3.      Název předmětu: Informatika  1

5.3.1.       Kompetence k učení 1

5.3.2.       Kompetence komunikativní 1

5.3.3.       Kompetence sociální a personální 1

5.3.4.       Kompetence občanské  1

5.3.5.       Kompetence pracovní 1

5.3.6.       6.6 Dějepis  1

5.3.7.       6.7 Občanský a společenskovědní základ  1

5.3.8.       6.8 Fyzika  1

5.3.9.       6.9 Chemie  1

5.3.10.         6.10 Fyzika, chemie, biologie  1

5.3.11.         6.11 Biologie  1

5.3.12.         6.12 Geologie  1

5.3.13.         6.13 Geografie  1

5.3.14.         6.14 Hudební obor 1

5.3.15.         6.15 Výtvarný obor 1

5.3.16.         6.16 Tělesná výchova  1

5.3.17.         6.17 Sportovní trénink  1

5.3.18.         6.18 Sportovní trénink  1

5.3.19.         6.19 Volitelné předměty pro vyšší gymnázium   1

6.       7. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  1

7.       Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  1

 

 

 

1.            Charakteristika školy  

1.1.    Velikost školy

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 je víceleté gymnázium, které realizuje osmiletý a čtyřletý vzdělávací program v denní studijní formě vzdělávání.  

Kapacita školy je určena pro vzdělávání 720 žáků nižšího i vyššího gymnázia  

Škola je umístěna v centru Kladna s dobrou dopravní obslužností pro mimo kladenské žáky.  

Škola vzdělává v osmiletém vzdělávacím programu žáky ve studijních oborech 79 – 41 – K/81 gymnázium, kde poskytujeme všeobecné studium nebo všeobecné studium s rozšířenou výukou tělesné výchovy a ve čtyřletém vzdělávacím programu ve studijních oborech 79-41-K/41 gymnázium, kde je opět vnitřní rozdělení na všeobecné studium a všeobecné studium s rozšířenou výukou tělesné výchovy a 79-42-K/41 všeobecné studium se zaměřením Sportovní příprava. 

Spádovou oblastí zejména studijního oboru 79 – 41 – K/81 všeobecné studium s rozšířenou výukou tělesné výchovy a 79 –  42 - K/41 je území bývalého kladenského okresu a pomezí bývalých okresů Praha – západ a Rakovník.  

1.2.    Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, zástupce ředitele  pro sportovní činnost, učitelé, trenéři různých sportů, instruktoři lyžování a snowboardingu a externisté.Informace o aktuálním stavu pedagogického sboru jsou k dispozici na našich webových stránkách.Všichni  pracovníci školy mají požadovanou.odbornou a pedagogickou způsobilost a dále se vzdělávají v rámci DVPP. Na škole působí výchovný poradce, škola spolupracuje s psychologem. 

1.3.    Dlouhodobé projekty

V rámci prevence sociálně patologických jevů navštěvují žáci několikrát ročně Centrum drogové prevence.  

Za stěžejní část EVVO ve škole považujeme Ekologické projekty.  

Krátkodobé – prezentované na informačních panelech ve škole.  

Celoroční školní projekt – sestávající z dílčích projektů v rámci výuky různých předmětů a završený na závěr Ekologickou konferencí.  

Dále se naši studenti zapojují do různých soutěží, jako jsou olympiády, SOČ, fotograf.soutěž aj.  

Každoročně pořádáme v rámci výuky jazyků studijní a poznávací zájezdy do zahraničí.  

Součástí výuky jsou návštěvy divadel, odborné přednášky a exkurze.  

Pro žáky prvních ročníků pořádáme při zahájení studia na naší škole adaptační kurz pro snazší zapojení se do třídního kolektivu a obeznámení se s chodem školy.  

2.            Charakteristika ŠVP  

Školní vzdělávací program ,,KALOCAGATHIA – rozvoj ducha a těla“ je základním dokumentem pro realizaci výchovy a vzdělávání všech studijních oborů našeho gymnázia. Pro 1.-4. ročník osmiletého gymnázia vychází z RVP ZV a je závazný pro primy od 1. 9. 2007pro školní rok 2007/2008.  

Pro 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia je zpracovaný podle RVP G a je závazný pro 5.ročníky osmiletého gymnázia a 1.ročníky čtyřletého gymnázia od 1.9. 2009. Pro 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia se Sportovní přípravou vychází z RVP GSP s platností pro 1.ročník od 1. 9. 2009. Postupně se přidávají následné ročníky. 

Hlavní záměry našeho vzdělávacího programu lze shrnout těmito body:  

1.  Kalocagathia - rozvoj ducha a těla  

2.  Zdravý životní styl v životě osobním i společenském  

3.  Z regionu do Evropy kvalitní komunikací (světové jazyky, IVT, sociální dovednosti) sportem  

4.  Kvalitní odborná základna pro další studium (kvalitní vyuč. proces, kvalitní učitelé)

 

2.1.    Zaměření školy  

Hlavní náplní studia na našem gymnáziu je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného typu a zaměření. Splnění tohoto cíle znamená, že si žáci v průběhu studia osvojí nejen potřebný objem vědomostí a potřebné studijní dovednosti, techniky a návyky, ale že budou zároveň pro studium na vysoké škole dostatečně motivováni a budou chápat vzdělání jako významnou hodnotu svého života. Tyto požadavky se promítají do cílů gymnaziálního vzdělání, jimiž jsou rozvoj poznání, dovedností, kompetencí, hodnot a postojů. Tento cíl si klademe ve všech vzdělávacích oborech.  

V části sportovní pak navíc připravujeme naše žáky pro jejich zařazení do špičkového (vrcholového) sportu v návaznosti na soutěže typu extraliga, ME, MS, OH. Jako praktický výstup je možnost získání trenérské licence typu C , průkazu rozhodčího III.tř. v atletice, trenérského průkazu ledního hokeje, plavání nebo juda.  

Pro sportovní část školy je denní režim organizován tak, aby byly skloubeny povinnosti gymnazisty s požadavky sportovní přípravy. Všeobecné studium může být zase doplňováno sportovními aktivitami formou nepovinných předmětů či členstvím v některém sportovním klubu.

 

2.2.    Profil absolventa    

Po ukončení čtyř ročníků osmiletého studia našeho gymnázia je žák všeobecně vzdělán podle RVP ZV a je motivován k dalšímu studiu na střední škole. Nabídka předmětů odpovídá tomuto předpokladu. Žák spolupracuje s ostatními, výstižně se vyjadřuje, používá metody učení, které jsou pro něj nejefektivnější. Je schopen se domluvit v běžných situacích v anglickém jazyce a zná základy dalšího cizího jazyka (německého, francouzského nebo ruského). Používá informační a komunikační techniku pro získávání informací, jejich zpracování a prezentaci  

Po absolvování osmiletého i čtyřletého vzdělávacího programu je žák všeobecně vzdělán podle RVP G, resp. RVP GSP, a je připraven k dalšímu studiu na vysoké škole. V závěrečném ročníku se intenzivně věnuje v rámci volitelných předmětů studiu předmětů podle svých dalších studijních záměrů. Aktivně zvládá dva světové jazyky. Využívá informační a komunikační techniku pro získávání , zpracování a prezentaci informací, ke komunikačním účelům, ovládá základní kancelářské programy. Umí diskutovat na dané téma, prezentovat výsledky své práce, provádět a protokolovat laboratorní cvičení, pracovat s odborným textem. Má všeobecný přehled o dění ve světě. Aktivně sportuje nebo má ke sportu kladný vztah a chápe jeho důležitost v životě člověka. Dbá o svoje zdraví, v rámci svých možností chrání životní prostředí.  

 

2.3.    Organizace přijímacího řízení   

Předpokladem přijetí žáka na naše gymnázium je absolvování 5. resp. 9. ročníku ZŠ a úspěšné složení přijímací zkoušky. U uchazečů o obor s rozšířenou výukou tělesné výchovy je navíc požadován dobrý zdravotní stav. U uchazečů se zaměřením Sportovní příprava je předpokladem přijetí úspěšné složení talentových a pohybových testů a také je požadován dobrý zdravotní stav.  

2.4.    Organizace maturitní zkoušky  

Způsob a podmínky ukončování vzdělávání stanoví § 77 a následující školského zákona a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek, konaných ústní formou, z předmětů z následující nabídky: biologie, cizí jazyk (jiný než vybraný ve společné části), dějepis, fyzika, chemie, informatika, matematika, teorie sportovní přípravy, základy společenských věd, zeměpis. 

 

2.5.    Výchovné a vzdělávací strategie  

Klíčové kompetence žáků na NG  

Výchovné a vzdělávací strategie učitele na NG  

- k učení  

- zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků  

- zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žáci sami  

- zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů (nejen internet)  

 - jasně formuluje cíl činnosti a kritéria hodnocení  

- vede žáky k plánování úkolů a postupů 

-k řešení problémů  

- klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy   rozvíjející tvořivost  

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

- zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žáci sami  

- zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů (nejen internet)

- pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

- jasně formuluje cíl úkolu  

- umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce  

- komunikativní  

- zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žáci sami  

- zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů (nejen internet)  

- vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

- vybízí žáky, aby kladli otázky k tématu

- sociální a personální 

- vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů lišících se od jejich vlastních  

- vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

- jasně formuluje cíl úkolu  

- sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok  

- důsledně vyžaduje dodržování pravidel  

- umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce  

- vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu  

- podporuje diskusi mezi žáky  

- občanské  

-  vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

-  vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech  

-  důsledně vyžaduje dodržování pravidel  

-  umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce  

-  podporuje diskusi mezi žáky  

-  reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění  

-digitální

-  umožňuje žákům používat digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení žáků do života školy a do společnosti

-  vede žáky k samostatnému rozhodování, které technologie, pro jakou činnost či řešený problém použít

-  učí žáky získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat, spravovat a sdílet data, informace a digitální obsah, k tomu volit postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

-  zadává úkoly, při kterých žák vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků, využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

-  ověřuje, že žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

-  vyžaduje předcházení situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na tělesné a duševní zdraví žáků; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí přísně vyžaduje etické jednání

- pracovní  

-  sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok  

-  vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech  

-  důsledně vyžaduje dodržování pravidel  

-  vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení

 

Klíčové kompetence žáků na VG  

Výchovné a vzdělávací strategie učitele na VG  

- k učení  

-  zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků  

-  zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žáci sami  

 

-  zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů (nejen internet0  

-  jasně formuluje cíl činnosti a kritéria hodnocení  

-  vede žáky k plánování úkolů a postupů  

-k řešení problémů  

- klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy   rozvíjející tvořivost  

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

- zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žáci sami

- zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů (nejen internet)

- pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

- jasně formuluje cíl úkolu  

- umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce  

- komunikativní  

-  zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žáci sami  

-  zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů (nejen internet)  

-vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

-  zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

-  vybízí žáky, aby kladli otázky k tématu  

- sociální a personální 

-  vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů lišících se od jejich vlastních  

-  vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

-  zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

-  jasně formuluje cíl úkolu  

-  sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok  

-  důsledně vyžaduje dodržování pravidel  

-  umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce  

-  vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu  

-  podporuje diskusi mezi žáky  

- občanské  

-  vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

-  vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech  

-  důsledně vyžaduje dodržování pravidel  

-  umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce  

-  podporuje diskusi mezi žáky  

-  reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění

-digitální

-  umožňuje žákům používat digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení žáků do života školy a do společnosti

-  vede žáky k samostatnému rozhodování, které technologie, pro jakou činnost či řešený problém použít

-  učí žáky získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat, spravovat a sdílet data, informace a digitální obsah, k tomu volit postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

-  zadává úkoly, při kterých žák vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků, využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

-  ověřuje, že žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

-  vyžaduje předcházení situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na tělesné a duševní zdraví žáků; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí přísně vyžaduje etické jednání

- k podnikavosti

- vede žáky k odpovědnosti za výběr své profilace v rámci studia  

- umožňuje žákům podílet se na tvorbě kritérií hodnocení, výběru témat aj.  

- vede žáky k sebehodnocení a k vytváření pozitivního obrazu o sobě  

- vítá iniciativu žáků, podporuje jejich tvořivost  

- vyžaduje plnění zadaných úkolů v termínu, dokončování započatých aktivit - jde žákům příkladem

  

2.6.    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných  

 

2.6.1.                     Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (PLPP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Cílem je zajistit potřebnou podporu žákovi a rodině, ve spolupráci s učiteli a školním poradenským pracovištěm vytvořit podmínky pro rozvoj žákových schopností a dovedností. Žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka nebo studenta. Žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Podpůrná opatření spočívají v poradenské pomoci školy a školního poradenského pracoviště a v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga, využití dalšího pedagogického pracovníka, využití místností se snadným přístupem pro tělesně postižené osoby, poskytnutí prostor pro nutnou relaxaci. Podpůrná opatření podle odstavce 2 §16 se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce žáka. Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem žáka poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.

Pokud je to nutné, učitelé vhodným způsobem vysvětlují ostatním spolužákům rozdílný přístup k hodnocení spolužáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Snahou je však především žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nevydělovat a zajistit jim potřebnou podporu. V případě potřeby školní poradenské pracoviště zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku, poskytuje poradenství žákům, rodičům a učitelům.

 

2.6.2.                     Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

IVP je dokument, ve kterém učitelé ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm a se zákonným zástupcem nezletilého žáka, resp. se zletilým studentem stanoví úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání daného žáka, resp. studenta. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nejdůležitějším činitelem učitel, který napomáhá k jejich integraci do třídního kolektivu, poskytuje mu podporu, spoluvytváří ve třídě příznivé klima. Zvýšenou pozornost věnují všichni učitelé vztahům mezi žáky. Vyučující se ve zvýšené míře snaží o rozvoj dobrých vztahů také se zákonnými zástupci těchto žáků. Výuku plánuje učitel tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb těchto žáků.  

  

2.6.3.                     Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (PLPP) nadaného a mimořádně nadaného žáka

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

V rámci konzultačních hodin je nadaným žákům poskytován prostor pro jejich potřeby. V rámci celé třídy je nadaným žákům zadáno více individuálních, samostatných, náročných, různě zaměřených a problémových úloh. V rámci domácí přípravy jsou jim zadávány nepovinné zajímavé úlohy a rozsáhlejší práce. Nadaní žáci jsou motivováni k účasti v soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti. Vnitřní diferenciace je zajištěna výběrem volitelných předmětů ve třetím a čtvrtém ročníku. 

Sportovně nadaní žáci jsou vybráni na základě talentových zkoušek a vzdělávání ve sportovních třídách. Jejich nadání je rozvíjeno trenéry individuální cestou. Takto nadaným žákům je přizpůsoben celý model výuky tak, že je do něho vhodně zakomponováno v dopoledních i odpoledních hodinách 16 hodin sportovní přípravy. Jejich další motivační hladina je dána vnitřní diferenciací – kategorizací do čtyř výkonových skupin, kde motivačním kritériem je hmotné zabezpečení prostředků pro sportovní přípravu s cílem dosáhnout reprezentace ČR. Mimořádně nadaní sportovci mohou na základě žádosti využívat individuálního výukového rozvrhu IVR. Tento je individuálně rozvržen do tří základních variant s možností absence ve výuce 30-100 % s umožněním konzultací a individuálního zkoušení podle předem stanoveného rozpisu.  

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost jeho zákonného zástupce, a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "registrující lékař. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

 

2.6.4.                     Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Na vyšším gymnáziu může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů nebo na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice.

V individuálním vzdělávacím plánu se vymezuje způsob organizace výuky a stanovují se úpravy vzdělávacích obsahů.

Realizátorem tvorby IVP jsou učitelé daných předmětů a koordinátor tvorby ŠVP, koordinátorem tvorby IVP pak výchovný poradce.  

 

2.7.    Začlenění průřezových témat  

Všechny tematické okruhy průřezových témat jsou realizovány integrací do předmětů.  

  

Průřez. téma  

Tematický okruh  

PRIMA  

SEKUNDA  

TERCIE  

KVARTA  

OSV  

Rozvoj  schopností poznávání  

ČJL,VV,FYZ, ZEM  

ČJL,FYZ,CHEM8 1  

ČJL,FYZ,CHEM81,RUJ

 ČJL,FYZ  

Sebepoznání a sebepojetí  

 

OBV  

VV  

OBV  

OBV  

Seberegulace a sebeorganizace  

 

ČJL,ZEM  

ČJL  

OBV,RUJ  

  

Psychohygiena  

  

  

VV,OBV  

OBV  

 

Kreativita                   

VV, ČJL  

ČJL  

ČJL  

ČJL  

Poznávání lidí  

VV,ANJ, OBV  

ANJ,PŘÍ81  

ANJ,FRJ,RUJ,PŘÍ81  

ANJ,ZEM,  

ČJL,FRJ,RUJ  

Mezilidské vztahy   

OBV,ČJL  

ČJL,VV,OBV  

OBV, ČJL  

RUJ  

Komunikace  

ČJL,ANJ,ZEM  

ANJ,ZEM,  

OBV,CHEM81  

VV,OBV,ANJ,NĚJ,FRJ, RUJ,CHEM81  

ANJ,FRJ,RUJ  

Kooperace a kompetice  

ČJL,ZEM  

ČJL,ZEM, CHEM8 1  

ČJL,ZEM,RUJ,CHEM8 1  

ČJL,VV,OBV,ZE M  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

  

OBV, CHEM81  

CHEM81  

OBV  

 

Hodnoty, postoje, praktická etika  

 

  

ČJL,OBV  

ČJL,OBV  

ČJL,OBV,ZEM  

VDO  

Občanská společnost a škola  

OBV  

OBV  

FRJ  

VV,RUJ  

Občan,   občanská společnost a stát  

 

OBV  

OBV  

OBV  

OBV  

Formy  participace občanů v polit. životě  

 

OBV  

OBV  

OBV  

OBV,ZEM  

Principy dem. jako formy vlády a zp. rozhodování  

OBV  

OBV  

OBV  

OBV  

VMEGS  

Evropa a svět nás zajímá  

ČJL,VV,ANJ, ZEM  

ČJL,OBV,ANJ,ZE

M,  

CHEM81  

ČJL,ANJ,NĚJ,ZEM,CH

EM  

FRJ  

ČJL,ANJ,FRJ,RUJ ,CHEM81  

Objevujeme Evropu a svět  

ANJ, OBV  

VV,OBV,ANJ  

ANJ,NĚJ,FRJ  

OBV,ANJ,NEJ,FR

J  

Jsme Evropané  

ANJ  

OBV,ANJ  

VV,ANJ  

OBV,ANJ,RUJ  

MUV  

Kulturní diference  

ANJ, OBV  

ANJ,ZEM,PŘÍ81  

FRJ,RUJ,PŘÍ81VV,ANJ , NĚJ,ZEM, OBV  

FRJ,VV,ANJ,NEJ, ZEM  

Lidské vztahy  

ZEM  

OBV,ZEM  

ZEM  

ZEM  

Etnický původ  

OBV,ZEM,DĚ J  

PŘÍ81,ZEM  

PŘÍ81,VV,ZEM  

ZEM  

  

Multikulturalita  

ANJ  

OBV,ANJ  

ANJ,ZEM,FRJ,RUJ  

VV,OBV,ANJ,ZE

M, ČJL,FRJ  

Princip   sociálního smíru a solidarity  

 

OBV  

OBV  

  

OBV  

EV  

Ekosystémy  

ZEM,PŘÍ  

CHEM81,PŘÍ  

VV,CHEM81,PŘÍ81  

ZEM,PŘÍ81  

  

 

Základní podmínky

života

 VV,FYZ,ZEM,  

PŘÍ  

OBV,ZEM,PŘÍ, CHEM81  

ZEM, PŘÍ,CHEM  

ZEM,CHEM81,  

PŘÍ81  

Lidské   aktivity a problémy životního prostředí  

 

ZEM,PŘÍ  

ZEM,CHEM81,PŘ

Í  

  

PŘÍ,ZEM,CHEM81  

FRJ,VV,OBV,ZE M

Vztah člověka

k prostředí

 

OBV,ZEM,DĚ

J,PŘÍ  

CHEM81,PŘÍ,VV, ZEM  

ZEMCHEM,FRJ,PŘÍ  

CHEM81,PŘÍ81, OBV,ZEM  

MEV  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

FYZ  

FYZ,ZEM  

FYZ,ZEM,CHEM81  

CHEM81,VV,FY

Z,ZEM, ČJL  

Interpretace vztahu med. sdělení a reality  

 

  

  

CHEM81  

CHEM81,ZEM  

Stavba            mediálních sdělení  

 

  

  

  

ČJL  

Vnímání autora med.

sdělení  

  

  

  

ČJL  

  

Fungování a  vliv

médií ve společnosti  

 

  

  

RUJ,IVT81  

ZEM  

  

Tvorba mediálního

sdělení  

 

  

IVT  

IVT81,VV  

  

  

Práce  v realizačním týmu  

  

  

  

  

 

Průřezové téma:    

zkratka:

Osobnostní a sociální výchova  

OSV  

Výchova demokratického občana 

VDO

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   

VMEGS

Multikulturní výchova    

MUV 

Environmentální výchova 

EV

Mediální výchova     

MEV

 

Průřez. téma  

Tematický okruh  

1.ROČNÍK  

KVINTA  

2.ROČNÍK  

SEXTA  

3.ROČNÍK  

SEPTIMA  

4.ROČNÍK  

OKTÁVA  

OSV  

Poznávání a  rozvoj vlastní osobnosti  

ZSV,HV,VV, ANJ,TEV  

HV,VV,BIO,MAT, TEV,ANJ  

BIO,ANJ,TEV,MAT  

ANJ,TEV,MAT  

Seberegulace, organizační  dovednosti a efektivní řešení problémů  

ZEM,MAT,NE

J,HV,VV,BIO,  ANJ,TEV  

NEJ, VV, HV, TEV,

MAT, BIO,  

ANJ  

 

BIO, ANJ, TEV, MAT  

ANJ, TEV, MAT  

Sociální komunikace  

ZSV, BIO, NEJ, ANJ,  

ZEM, VV, ČJL  

ZSV, ANJ, MAT,  

ZEM, VV, ČJL  

NEJ, ANJ, ZEM, ČJL, MAT  

NEJ, ČJL, MAT, ANJ  

Morálka všedního dne  

NEJ, ANJ  

ANJ  

ANJ  

ZSV, ANJ  

Spolupráce a soutěž  

ZEM, TEV, NEJ, ANJ  

 ZSV, ZEM, TEV,

NEJ, MAT, ANJ  

 ZEM, TEV, NEJ, ANJ  

TEV, NEJ, ANJ  

VMEGS  

 

Globalizační  a rozvojové procesy  

 ZEM  

ZSV  

  

NEJ, DEJ, ANJ  

Globální          problémy, jejich

příčiny a důsledky  

  

ZSV, NEJ  

NEJ  

DEJ, BIO  

Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce  

 

  

ZSV, ZEM  

  

NEJ  

Žijeme v Evropě  

NEJ, ANJ, VV  

ZSV, NEJ, ANJ, VV  

ZEM, NEJ, ANJ, MAT  

NEJ, ANJ, DEJ  

Vzdělávání v Evropě a

ve světě  

 

NEJ  

ANJ  

ANJ  

ANJ  

MUV  

 Základní               problémy sociokulturních rozdílů  

 

NEJ,  

ZSV  

BIO  

DEJ  

Psychosociální aspekty interkulturality  

VV,ANJ  

ZSV,VV,ANJ  

ANJ  

ANJ  

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí  

 ZEM, NEJ, ANJ  

 ZSV, ZEM, NEJ, ANJ  

ZEM, NEJ, ANJ  

DEJ, NEJ, ANJ  

EV  

 Problematika vztahů organismů a prostředí  

 

BIO  

BIO, ZSV, DEJ  

CHE,  

BIO  

Člověk a životní prostředí  

 ZEM, ANJ, BIO, CHE, FYZ, VV  

 ZSV, NEJ, GEO,

 BIO, ANJ, FYZ, CHE  

NEJ, BIO, FYZ, ZSV, ANJ, ZEM, CHE  

 BIO, NEJ, ANJ  

 Životní prostředí regionu a České republiky  

 

BIO, CHE  

ZSV, NEJ, CHE,

BIO, ANJ, GEO, VV  

ZEM, ZSV, NEJ, CHE, FYZ  

BIO  

MEV  

Média a mediální

produkce  

INF  

ZSV, NEJ, INF

NEJ, ČJL, IKT  

INF

Mediální produkty a jejich významy  

NEJ, ANJ, INF  

NEJ, ANJ, INF  

NEJ, ANJ, INF, ČJL  

NEJ, MAT, INF, ANJ  

Uživatelé  

NEJ, INF  

NEJ, INF  

NEJ, INF  

NEJ, INF  

  

 Účinky  mediální produkce a vliv médií  

 

CHE, INF

NEJ, CHE, INF  

ČJL, DEJ, ANJ, INF  

NEJ, ANJ, INF  

  

 Role  médií v moderních dějinách  

 

ANJ  

NEJ, ANJ  

FYZ, ČJL, DEJ, NEJ, ANJ  

ZSV, INF, NEJ, ANJ  

 

3.            Učební plány 

3.1.1.                     Školní učební plán pro nižší gymnázium osmiletého cyklu-obor 79-41-K/81 všeobecné

Předmět:   

Počet hodin:

 

 

 

Ročník:

 

Celkem:

 

I. 

6. 

II. 

7. 

III. 

8. 

IV. 

9. 

 

Český jazyk a literatura

4

15+2 

 

Cizí jazyk I 

12 

Cizí jazyk II 

Matematika

4

15+3 

Informatika

1* 

3+1* 

Dějepis 

7+1 

Občanská výchova 

2▪ 

4+1▪ 

Fyzika 

5+3 

Chemie 

2 +1

 3 

4+1+1▪▪ 

Přírodopis 

6+2 

Zeměpis 

6+1 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

3** 

3** 

10 

Volitelný předmět

0

2

0

0

2

Celkem hodin 

30 

30 

31 

31 

122 

Poznámky:  Vzdělávací obor Člověk a svět práce integrován takto: 

▪ tematický okruh Svět práce do předmětu Občanská výchova ve IV. ročníku s 1 hod. dotací 

▪▪ tematický okruh Práce s laboratorní technikou do předmětu Chemie ve III. ročníku s 1 hod. dotací

* tematický okruh Využití digitálních technologií do předmětu Informační a komunikační technologie ve II. ročníku s hod. dotací 1 hod. ** Část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví integrována do předmětu Přírodopis ve II. ročníku a do předmětu Tělesná výchova v I. a II. ročníku.

 

3.1.2.                     Školní učební plán pro nižší gymnázium osmiletého cyklu-obor 79-41-K/81 s rozšířenou výukou TV

 

Předmět: 

 

Počet hodin:

                      

 

 

Ročník:

                      

Celkem:

 

I. 

6. 

II. 

7. 

III. 

8. 

IV. 

9. 

 

Český jazyk a literatura

4

15+1

Cizí jazyk I 

12 

Cizí jazyk II 

Matematika 

15+2 

Informatika

1* 

1

1

3+1* 

Dějepis 

7+1 

Občanská výchova 

2▪ 

4+1▪ 

Fyzika 

5+3 

Chemie 

2 +1▪▪

 3 

4+1+1▪▪ 

Přírodopis 

6+2 

Zeměpis 

6+1 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

3

10+4 

Celkem hodin 

29 

29 

32 

32 

122 

Poznámky

Vzdělávací obor Člověk a svět práce integrován takto:

▪ tematický okruh Svět práce do předmětu Občanská výchova ve IV. ročníku s 1 hod. dotací 

▪▪ tematický okruh Práce s laboratorní technikou do předmětu Chemie ve III. ročníku s 1 hod. dotací

* tematický okruh Využití digitálních technologií do předmětu Informační a komunikační technologie ve II. ročníku s hod. dotací 1 hod. ** Část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví integrována do předmětu Přírodopis ve II. ročníku a do předmětu Tělesná výchova v I. a II. ročníku.

 

3.1.3.                     Školní učební plán pro vyšší gymnázium osmiletého cyklu – obor 79-41-K/81- všeobecné i čtyřletého cyklu – obor 79-41-K/41- všeobecné

 Předmět:

Počet hodin:

 

                       

 

Ročník:

 

 

 Celkem:

 

V. 

1. 

VI. 

2. 

VII. 

3. 

VIII. 

4. 

 

 Český jazyk a literatura 

13+2 

 

Cizí jazyk I 

11+1 

Cizí jazyk II 

12 

Matematika 

10+5 

Informatika

2

2

1

0

4+1

Dějepis 

6+2 

Základy společenských věd 

5+1 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

6+2 

Zeměpis 

6  

Geologie 

Přírodovědná cvičení (bio, fyz, chem) 

Hudební výchova/Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Volitelný předmět 1 

Volitelný předmět 2 

Volitelný předmět 3 

Volitelný předmět 4 

Volitelný předmět 5 

Celkem hodin 

33 

33 

33 

33 

132 

Poznámky: 

Vzdělávací obor Člověk a svět práce integrován do ZSV.  Vzdělávací obor Výchova ke zdraví integrován do ZSV a BIO.

 

3.1.4.                     Školní učební plán pro vyšší gymnázium osmiletého cyklu - 79-41-K/81- rozšířená TV i čtyřletého cyklu – obor 79-41-K/41- rozšířená TV

 Předmět:

Počet hodin:

 

 

 

 

Ročník:

 

 

Celkem:

 

V. 

1. 

VI. 

2. 

VII. 

3. 

VIII. 

4. 

 

 Český jazyk a literatura

13+2 

 Cizí jazyk I 

11+1 

 Cizí jazyk II 

12 

 Matematika 

10+5 

 Informatika

4+1 

 Dějepis 

6+2 

 Základy společenských věd 

5+1 

 Fyzika 

 Chemie 

 Biologie 

6+2 

 Zeměpis 

 Geologie 

Hudební výchova/Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

8+6 

Teorie sportovní přípravy

Volitelný předmět 1 

Volitelný předmět 2 

Volitelný předmět 3 

Volitelný předmět 4 

Celkem hodin 

33 

33 

33 

33 

132 

Poznámky: 

Vzdělávací obor Člověk a svět práce integrován do ZSV. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví integrován do ZSV a BIO.

Školní učební plán pro vyšší gymnázium čtyřletého cyklu – 79-42-K/41

 

Předmět: 

 

Počet hodin:

 

 

 

 

Ročník:

 

 

 

Celkem:

 

V. 

1. 

VI. 

2. 

VII. 

3. 

VIII. 

4. 

 

Český jazyk a literatura

13+2 

Cizí jazyk I 

11+1 

Cizí jazyk II 

12 

Matematika 

10+5 

Informatika

4+1 

Dějepis 

6+2 

 Základy společenských věd 

5+1 

 Fyzika 

 Chemie 

Biologie 

6+2 

Zeměpis 

 Geologie 

 Hudební výchova/Výtvarná výchova 

 Sportovní příprava (obsahuje TV)

16 

16 

16 

16 

64 

 Teorie sportovní přípravy 

(povinně volitelný předmět)

 Volitelný předmět 1 

Volitelný předmět 2 

Volitelný předmět 3 

Volitelný předmět 4 

 Celkem hodin 

46 

46 

46 

46 

184 

Poznámky:

Vzdělávací obor Člověk a svět práce integrován do ZSV. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví integrován do ZSV, BIO a SP. Vzdělávací obor Tělesná výchova integrován do SP a TSP.

 

4.            Učební osnovy pro nižší gymnázium  

Učební osnovy jednotlivých předmětů vychází z očekávaných výstupů žáků podle RVP ZV. Pro přehlednost jsou tyto výstupy označeny číselně podle jejich pořadí v daném dokumentu. Slovně jsou pak rozpracovány očekávané školní výstupy žáků. Učební osnovy jsou uváděny společně pro oba obory nižšího gymnázia osmiletého cyklu. 

 

4.1.    Český jazyk a literatura 

Název předmětu: Český jazyk a literatura 

 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 4 hodiny týdně ve všech ročnících obou zaměření nižšího gymnázia, pouze v primě se všeobecným zaměřením je posílena 1 hod. navíc na 5 hod. týdně. Základní učební osnovy jsou pro oba obory stejné, hodina navíc je pro zařazení rozšiřujícího učiva dle uvážení vyučujícího, tak, aby rozvíjel odpovídající klíčové kompetence žáků. Výuka probíhá v nedělených třídách. 

Předmět se soustředí na rozvoj jazykových, literárních, komunikačních a stylistických dovedností v mateřském jazyce. Předmět směřuje k tomu, aby žáci zvládli pravidla českého pravopisu, orientovali se v morfologii, lexikologii a syntaxi. Žáci následně využívají těchto znalostí při tvorbě vlastních jazykových projevů. V rámci literární výchovy jsou žáci seznamováni se základními literárními pojmy a současně poznávají díla významných spvatelů, čímž si vytvářejí základní přehled o vývoji literatury. Žáci pracují s odborným i uměleckým textem a vyhledávají informace v různých zdrojích. Jsou schopni se kultivovaně vyjadřovat a ústně i písemně formulovat vlastní názor. 

Hodnocení žáků se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, s nimiž jsou žáci seznámeni na začátku každého školního roku. V případě použití bodového hodnocení je použit převod na známku stanovený předmětovou komisí. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

·         učíme žáky třídit a vyhledávat informace vztahující se k systému mateřského jazyka, literatuře a slohu učíme žáky používat Pravidla českého pravopisu, Slovník spvné češtiny a mluvnické příručky

·         učíme plánovat, organizovat vyhodnocovat jejich činnosti učíme žáky, jak využít teorii v praxi (literární teorie, stylistika, gramatika) 

 

 Kompetence k řešení problémů 

·         učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace a řešit je podporujeme kritické myšlení, vytváření vlastního názoru a kritické hodnocení vlastní práce i práce spolužáků

·         učíme žáky řešit problém samostatně

·         vedeme žáky k hledání řešení pomocí Pravidel českého pravopisu a dalších jazykových příruček a slovníků - podporujeme týmové řešení problémů

·         podporujeme samostatné hledání různých variant řešení a originální způsoby řešení (gramatika, sloh i literatura) - podporujeme ověřování si řešení v různých materiálech 

Kompetence komunikační

·         učíme žáky ústně i písemně formulovat vlastní myšlenky učíme žáky pracovat v kolektivu, naslouchat druhým, porozumět vzájemné promluvě

·         rozvíjíme jejich schopnost vhodně reagovat, argumentovat, formulovat názor jasně a logicky správně učíme je pracovat s různými typy textů a záznamů dbáme na rozvoj jazykové kultury

 

Kompetence sociální a personální

·         podporujeme skupinovou práci při aktivitách jazykových, literárních i dramatických

·         učíme žáky poslouchat názory druhých, tolerovat je, argumentovat a obhajovat vlastní názory i názory druhých učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i druhých rozvíjíme dovednost žáků pracovat, jako člen týmu učíme žáky řídit ovládat jednání a chování

·         Kompetence občanská

·         vedeme žáky k úctě k českému jazyku a literatuře

·         dbáme na rozvoj jazykové kultury a na podporu jazykového a literárního dědictví

·         vedeme žáky k respektování názoru druhých

·         podporujeme pozitivní postoj k literárním dílům českých i světových autorů

·         netolerujeme agresivní a nevhodné chování podporujeme vzájemnou pomoc a práci v týmu

 

Kompetence pracovní

·         vhodnými formami adaptujeme žáky na reálný život

·         učíme žáky propojovat poznatky z českého jazyka a literatury s jinými oblastmi vzdělávání podporujeme využívání různých materiálů pro řešení úkolu, problému vyžadujeme

·         dodržování zadaných termín podporujeme použití komunikační techniky, internetu učíme žáky chránit kulturní a jazykové bohatství

·         vytvářet vhodné pracovní prostředí

 

Kompetence digitální

·         Žák ovládá jednoduchou práci s programy pro tvorbu prezentací (MS PowerPoint, Google prezentace)

·         Orientuje se v internetovém prostředí, umí pracovat se zdroji informací, zvládne i jejich ověření a rozpoznání fake news

·         Umí pracovat s emailem: vytvoření zprávy z hlediska obsahu i formy, dodržuje zásady spvného vyjadřování i pravidla českého pravopisu

·         V digitálním prostředí jedná vždy eticky

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

ČESKÝ JAZYK

PRIMA

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové

vztahy

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spvné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

 

2.8 Rozlišuje spvný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití  

       Seznámí se s jazykovými příručkami

       Vyhledává informace a aktivně je využívá

       Opakování učiva z 5. ročníku

       Jazykověda a její složky 

       Útvary jazyka

       Jazykové příručky

       Cizí jazyky

       Zeměpis

 

 

2.1 Spvně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

       Rozlišuje spvnou a nespvnou výslovnost, intonaci, pauzy

       Komunikuje výstižně, kultivovaně

       Využívá vhodné jazykové prostředky

       Zvuková stránka jazyka: 

       hláskosloví spis. výslovnost 

       slovní přízvuk - zvuková stránka věty

       Cizí jazyky

       HV  

       OBV

2.2 Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech  

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spvné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  

       Operuje s termíny

       Rozeznává ve slově kořen, předponu, příponu a koncovku

       Aplikuje a zdůvodňuje pravopisné jevy

       Stavba slova, pravopis - opakování

       Cizí jazyky

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spvné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

 

4 Správně třídí slovní druhy, tvoří spvné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  

       Určuje slovní druhy

       Využívá správné tvary podstatných jmen v písemném i mluveném projevu

       Podstatná jména:

o   rozdělení

o   skloňování

o   pravopis

       Cizí jazyky

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spvné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  

 

4 Správně třídí slovní druhy, tvoří spvné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  

       Určuje slovní druhy

       Využívá správné tvary podstatných jmen v písemném i mluveném projevu

       Podstatná jména:

o   Rozdělení

o   Skloňování

o   pravopis 

 

       Cizí jazyky

4 Správně třídí slovní druhy, tvoří spvné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace  

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

       Rozlišuje druhy přídavných jmen

       Stupňuje přídavná jména

       Přídavná jména: 

o   rozdělení

o   skloňování 

o   stupňování 

o   pravopis

       Cizí jazyky

2.6 Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí  

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

       Identifikuje základní a rozvíjející větné členy  

       Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

       Uvádí a vysvětluje příklady 

       Věta jednoduchá a souvětí 

       Rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení přívlastek)

 

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo
SLOH

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

1.2 Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

 

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

 

1.5 Odlišuje spvný a nespvný projev a vhodně užívá spvné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

 

1.6 V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

       Vytváří samostatný jazykový projev a chápe jazyk jako nástroj komunikace

       Jazykový projev:

o   Mluvený

o   psaný připravený

o   nepřipravený soukromý

o   veřejný

       Cizí jazyky

       Mediální výchova

1.5 Odlišuje spvný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

      Dbá na správnou stavbu textu

      Využívá jazykových prostředků k oživení

      Dělí text na odstavce

      Vytváří logicky uspořádaný jazykový projev

      Vybírá podstatné informace

      Vypravování

      Přímá řeč

      Rozdělení textu

      Popis

      VV 

1.3 Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj  

 

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování  

       Rozlišuje oba pojmy

       Zvládá praktické využití

       Zpráva

       Oznámení

       OBV

       Mediální výchova

 

1.2 Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komun. záměru 

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování  

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému pís. projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast. tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů  

       Vhodně stylizuje a formuluje text

       Dopis soukromý a veřejný

 

1.8 Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

       Analyzuje text

       Vybírá podstatné myšlenky

       Jak se umíme učit

       Výpisky

       Naukové předměty

Očekávané výstupy žáka
Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

LITERATURA

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  

 

3.6 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

       Chápe pojmy a rozlišuje realitu od fantazie

       Mýty, báje, pohádky, poezie, próza

       Verš, rým, rytmus 

       Umělecké prostředky

       Vybraní autoři 

       Humor v literatuře 

       Vybraní autoři 

       DEJ

       VV  

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

 

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo   

             

3.4 Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie   

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

       Rozlišuje téma v pojetí klasiků a současných autorů

       Používá literární pojmy - balada, lyrika, epika

       Seznamuje se s historií národa

       Ze staré literatury  

       Vybraní autoři Drama 

       Vybraní autoři 

       DEJ

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  

 

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo  

       Seznámí se s cestopisem

       Využívá média jako zdroj informací

       Na cestě 

       Dobrodružná literatura

       Cestopisy 

       Interpretace lit. díla 

       Postavy lit. díla 

       Vybraní autoři

       ZEM

       DEJ

       Mediální výchova

 

vzdělávací oblast 

vyučovací předmět 

ročník 

zodpovídá 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

SEKUNDA 

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

MLUVNICE

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

 

 

       Opakování učiva 

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami   

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace   

 

2.6 Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí   

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí   

       Vysvětluje rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím. 

       Uvádí příklady 

       Řeší jednodušší typy souvětí 

 

 

       Skladba rozbor věty jednoduché a souvětí druhy vedlejších vět - věty podle postoje mluvčího doplněk 

 

2.1 Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  

 

2.2 Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější zp. obohacování sl. zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se

Slovníkem spis. češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  

2.8 Rozlišuje spis. jazyk, nářečí a obecnou č. a zdůvodní

jejich užití  

       Rozlišuje významy slov a jejich použití v jazykovém projevu

       Identifikuje jednotlivá slova a zdůvodňuje jejich použití

        Lexikologie:

o   význam slova

o   slova neutrální a slohově zabarvená

o   slova jedno a mnohovýznamová terminologie

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

       Používá správně psaní velkých písmen

        Pravopis - psaní velkých písmen

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  

 

2.4 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace  

       Nachází rozdíly mezi slovesy dokonavými a nedokonavými

       Správně používá trpný rod sloves

       Rozlišuje jednotlivá zájmena a v textu používá obtížnější druhy

        Tvarosloví:

o   slova ohebná a neohebná

o   zájmena (skloňování)

o   slovesa (rod, vid)

 

2.2 Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech  

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se

Slovníkem spis. češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

 

2.4 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné kom. situaci  

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  

 

        Tvoření slov:

o   stupňování příd. jmen a příslovcí

 

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

LITERATURA

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk lit. díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  

       Rozlišuje fantazii a skutečnost

       Rozezná rozdíl mezi lyrikou a epikou

        V krajinách fantazie, pohádky, báje 

        Vybraní autoři 

       DEJ

       VV 

3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného indiv. stylu autora  

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy div. nebo film. představení a názory na uměl. dílo  

3.6 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

 

        Literární druhy:

o   Lyrika

o   Epika

o   Lyrickoepické žánry

o   Poezie 

 

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk lit. díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného indiv. stylu autora  

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy div. nebo film. představení a názory na uměl. dílo 3.5 Rozlišuje lit. hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty  

3.6 Rozlišuje základní lit. druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

       Rozezná rozdíl mezi lyrikou a epikou  Interpretuje hlavní myšlenky básně

       Zamýšlí se nad otázkou mezilidských vztahů a nad vztahy mezi starší a mladší generací

       O přátelství a lásce

       Vybraní autoři.

       Literární druhy:

o   Lyrika

o   Epika

o   Lyrickoepické žánry

o   Poezie 

       OBV   

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  

 

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo  

 

3.5 Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

        Souboje, prohry a vítězství chápe jako každodenní součást života

       Nikdy se nevzdávej

       Dobrodružná povídka, román 

       Detektivní povídka 

       Vědecko-fantastická literatura 

       Filmové zpracování lit. díla 

       Vybraní autoři 

       OBV

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk lit. díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

 

3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného indiv. stylu autora   

 

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy div. nebo film. představení a názory na uměl. dílo   

3.4 Tvoří vlastní lit. text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie  

 

3.5 Rozlišuje lit. hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty   

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

       Uvědomí si sílu lidského přátelství a nutnost vzájemné pomoci Posoudí, jak válku popisovali spisovatelé našeho kraje (O. Pavel)   

       Analyzuje text po stránce jazykové 

       Jak jsem potkal lidi  

       Autobiografie 

       Cestopis  

       Historicko-dobrodružný román  

       Vybraní autoři  

 

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

 

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo   

       Seznámí se se zvláštnostmi dramatické tvorby 

       S úsměvem jde všechno líp 

       Humor a situační komika  

       Poezie  

       Politická satira  

       Písňový text  

       Vybraní autoři  

       Drama scénář  

       OBV

       DEJ

3.6 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

 

 

       OBV

       DEJ 

 

Očekávané výstupy žáka Podle RVP ZV 

Dílčí výstupy žáka 

Učivo 

SLOH 

Pozn. 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci   

 

1.8 Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

 

1.6 V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči   

        Samostatně se vyjadřuje na dané téma a po krátké představce plynule hovoří 

        Mluvený projev 

 

1.1 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji   

       Je schopný názorně a výstižně popsat jednoduchý pracovní postup 

       Porozumí odbornému popisu (návod k použití) 

       Popis odborného postupu

       Odborný popis 

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru   

  

  

  

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci   

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru   

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

       Využívá vhodné jazykové prostředky 

       Seznámí se s kompozicí vypravování   

       Uvádí do souvislosti s uměleckým textem 

       Posuzuje různé umělecké styly 

       Vypravování - mluvený a písemný projev 

   

1.4 Dorozumívá se kult., výstižně jaz.prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci   

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování   

       Orientuje se v různých formách administrativního stylu (dotazník, žádost, tiskopisy, formuláře) 

       Administrativní styl 

 

1.1 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 1.7 Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

       Sestaví výpisky, výtah a osnovu přečteného textu a využije je při studiu 

       Práce s odborným textem 

 

1.8 Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát  1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

  

  

  

1.2 Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru   

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

       Rozliší a sám formuluje přímou a nepřímou, vnitřní a vnější charakteristiku 

       Charakteristika 

 

1.1 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s  dostupnými informačními zdroji   

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru   

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování   

        Vytvoří životopis vlastní i životopis známé osobnosti (na základě práce s textem) 

        Životopis 

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

  

  

  

 

vzdělávací oblast 

vyučovací předmět 

ročník 

zodpovídá 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

TERCIE 

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

 Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV 

 Dílčí výstupy žáka 

 

 

 Učivo 

MLUVNICE 

Pozn. 

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy 

 

 

 Opakování učiva 

 

2.1 Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova   

        Uvede příklady jednotlivých jazykových skupin 

        Dělení jazyků: indoevropské jazyky slovanské jazyky 

        DEJ  

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě  vhodných jazykových projevů podle komunikační situace  

 

 

2.6 Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí   

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

       Správně aplikuje použití čárky ve větě jednoduché i souvětí 

       Rozebírá složitější souvětí  Rozlišuje věty hlavní a vedlejší 

      

       Chápe významové vztahy (poměry) v souvětí i větě jednoduché   

        Skladba: interpunkce 

       souvětí souřadné a podřadné vztahy (poměry) mezi větami hlavní mi - rozbor složitějších souvětí interpunkce ve větě jednoduché (přívlastek volný a těsný, přístavek, samostatný  větný člen, vsuvka ...) 

 

2.2 Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, 

       Pozná rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou vrstvou nár.

       jazyka 

       V textu rozlišuje slova stylově zabarvená 

        Lexikologie: 

       vrstvy národního jazyka 

        DEJ  

rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí   

   

2.8 Rozlišuje spis. jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

         Převádí text nespisovný do spisovné podoby   

       slova stylově zabarvená - tvoření slov slova jedno a  mnohovýznamová 

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami   

 

2.4 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci   

 

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě  vhodných jazykových projevů podle komunikační situace  

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí   

       Rozlišuje slova ohebná a neohebná 

       V textu správně skloňuje vlastní jména cizího původu

       Zařazuje slovesa do tříd a v textu pozná tvary přechodníků

       Tvarosloví:

       Slovní druhy mluvnické kategorie - podst.jména

       skloňování vlastních jmen cizího původu 

       slovesa - třídy, přechodníky 

   

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV 

 Dílčí výstupy žáka 

 

 Učivo 

LITERATURA 

 

Pozn. 

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy   

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

 

3.6 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

       Oddělí prózu, poezii a drama 

       Vytváří samostatně krátké prozaické, básnické a dramatické útvary 

       Seznamuje se s nejstarším slovesným uměním 

 

       Setkání se starší literaturou

       Bible, starší česká lyrika, středověké žánry, renesanční próza a poezie  

       Lit. druhy, žánry  

       Lidová slovesnost, mýty, báje, legendy, hrdinské eposy

       Reprodukce lit. díla  

       Struktura a jazyk lit. díla  

       Vybraní autoři  

        DEJ

       OBV  

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

 

3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora   

 

3.7 Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

       Sestavuje základní charakteristiku romantismu a realismu a charakteristické znaky hledá v textu

       Seznamuje se s základními prvky básně 

       Od romantismu k moderní literatuře  

       Realismus v literatuře  

       Cestování, cestopis  

       Životopisný román  

       Vybraní autoři  

        

        DEJ  

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo   

 

3.6 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

       Pracuje s uměleckým textem 

       Nachází rozdíly v uměleckém jazyce jednotlivých autorů 

       Práce a povinnosti  

       Přátelství, vzájemná pomoc v nouzi

       Vztah k postiženým  

       Znalost pravidel, morálka  

       Vybraní autoři 

        OBV  

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk lit. díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 3.3 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy div. nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

 

3.4 Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie  3.5 Rozlišuje lit.hodnotnou a konzumní, názor doloží argumenty   

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

 

       Vysvětlí pojem sci-fi   

       Uvádí příklady z četby a filmu 

       Rozlišuje realitu od fantazie 

       Science fiction

       Zneužití vědy a techniky, vztah k majetku, peníze

       Vybraní autoři  

        FYZ

       OBV  

 

 Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV 

 Dílčí výstupy žáka 

 

 

Učivo
SLOH 

Pozn. 

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy 

1.3 Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj   

                         

       Samostatně napíše daný sloh. útvar 

       Používá vhodné jazykové prostředky pro dané sloh. útvary

       Kratší sloh. útvary: nabídka, objednávka, stížnost, inzerát, žádost atd. 

        Mediální výchova  

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci   

 

1.5 Odlišuje spis. a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru   

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování   

                         

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému pís. projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast. tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů   

       Vnímá rozdíl mezi popisem uměleckým a prostým Volí vhodné jazyk. prostředky pro popis umělecký 

       Líčení 

 

1.8 Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát   

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování   

                         

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému pís. projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast. tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

       Z odborného textu vytváří výtah a výklad

       Reprodukuje odborný text před spolužáky 

       Výtah

       Odborný popis

       Výklad 

 

1.1 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s  dostupnými informačními zdroji   

                         

1.2 Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru   

                                      

1.3 Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj   

       Vyjadřuje vlastní názor 

       Zúčastňuje se diskuze 

       Vede besedu ve třídě  

       Vyslechne názory jiných 

       Chápe rozdíl mezi projevem připraveným a nepřipraveným 

        Jazykový projev mluvený 

 

                         

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci   

 

1.5 Odlišuje spis. a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru   

   

1.6 V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči   

 

1.7 Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu   

  

  

  

 

vzdělávací oblast 

vyučovací předmět 

ročník 

zodpovídá 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

KVARTA 

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

 Očekávané výstupy žáka
Podle RVP ZV 

 Dílčí výstupy žáka 

 

 

 Učivo   

MLUVNICE 

Pozn. 

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy   

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě  vhodných jazykových projevů podle komunikační situace  

2.6 Rozlišuje významové vztahy

  

gramatických jednotek ve větě a v souvětí

                       

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí   

       Pracuje s větou jednoduchou i souvětím a vytváří příklady 

       Nahrazuje větu jednoduchou souvětím a obráceně 

       Opakování učiva - skladba rozbor věty jednoduché a souvětí   - interpunkce souvětí souřadné a podřadné věty jednočlenné a dvojčlenné 

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami   

2.4 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci   

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

       Vysvětluje pravopisné jevy na základě gramatických pravidel 

       Samostatně pracuje s mluvnickými kategoriemi 

       Opakování učiva - tvarosloví: 

       slovní druhy a mluvnické kategorie 

 

2.3 Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

       Vysvětluje pravopisné jevy na základě gramatických pravidel 

       Zvládá pravopis cizích slov a velkých písmen

        Opakování učiva - pravopis 

 

2.2 Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech   

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí   

2.8 Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití   

        Aplikuje teoretické znalosti z lexikologie na uměleckém textu 

        Opakování učiva         -

       lexikologie vrstvy národního jazyka slova stylově zabarvená tvoření slov slova jedno a  mnohovýznamová 

 

2.1 Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova   

 

2.7 V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí   

       Vnímá rozdíl mezi mluvenou a psanou formou jazyka 

       Zvuková stránka jazyka: 

       samohlásky a souhlásky 

       - asimilace znělosti 

        HV, PRP  

2.5 Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace  

        Písemně zachytí přímou řeč 

        Řeč přímá a nepřímá 

 

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV 

 Dílčí výstupy žáka 

Učivo   

LITERATURA 

Pozn. 

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy 

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

 

3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného indiv. stylu autora   

 

3.6 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

       Seznámí se s charakteristickými rysy autorského stylu 

       Vnímá situační a slovní humor a satiru   

       Rozlišuje různé literární útvary 

       Chvála vypravěčství  

       Struktura díla a jazyk   lit. vypravěčský styl

       Lit. druhy a žánry  

       Literatura, film, divadlo  

       Vybraní autoři  

 

3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného indiv. stylu autora   

3.6 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

3.9 Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně a v dalších informačních zdrojích 

       Rozlišuje různé dramatické žánry 

       Definuje základní pojmy dramatu (monolog, dialog, replika, jednání, scéna) 

       Nachází rozdíl mezi tradičním divadlem a divadlem autorským  

       Divadlo: 

       V+W, J. Suchý, J. Šlitr, 

       Smoljak, Svěrák a další autoři  

  

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk lit. díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 3.4 Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie   

       Seznámí se jednotlivými básnickými prostředky 

       Na základě práce s textem je sám tvoří 

 

       Poezie

       Verš, rým  

       Poezie lidová 

       Vybraní autoři  

 

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk lit. díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

 

3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora   

 

3.5 Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty   

 

3.8 Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

       Uvědomí si široké možnosti uměleckého ztvárnění a sílu uměleckého slova (varování před zneužitím lidských schopností) 

        Vize a fantazie  

       Báje, historie, magie, imaginace Budoucnost v lit. díle, zneužití  vědy a techniky  

       Filmové zpracování díla   

       Vybraní autoři  

  

3.1 Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla   

 

3.2 Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

        Interpretuje literární text 

        Osudy lidí Vybraní autoři  

 

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV 

Dílčí výstupy žáka 

 

 

Učivo

SLOH 

Pozn. 

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy   

1.2 Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru   

 

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci   

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů   

       Vyhledává ukázky různých stylů, porovnává je a formuluje vlastní názor 

       Funkční styly 

       Slohotvorní činitelé 

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů  

       Kultivovaně se vyjadřuje na základě vlastních prožitků  

         Umělecký popis 

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování   

 

1.10 Využívá poznatků o jaz. a stylu ke gr. i věcně správnému pís. projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a os. zájmů 

        Pracuje s uměleckým textem - charakteristika přímá a nepřímá, vnější a vnitřní 

       Charakteristika literární postavy

 

1.8 Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování   

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému pís. projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast. tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů   

       Pracuje s odborným textem 

       Sestaví osnovu 

       Samostatně připraví a přednese referát 

       Výklad

       Referát 

 

1.1 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dost. inf. zdroji 

 

1.2 Rozlišuje subektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru   

1.3 Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj   

        Uplatní vlastní zkušenosti a názory v mluveném i psaném projevu 

         Úvaha 

 

1.1 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním 

s dost.inf.zdroji   

 

1.3 Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému kom. záměru   

 

1.9 Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování   

 

1.10 Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému pís. projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlas. tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

       Rozezná fejeton, recenzi a reportáž 

       Na základě práce s textem identifikuje typické znaky publicistického stylu 

       Připraví útvar publicistického stylu 

 

        Útvary publicistického stylu 

 

1.4 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

 

1.5 Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru  

 

1.6 V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči   

 

1.7 Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu   

       Aplikuje zásady řečnického stylu 

       Vytvoří stručný projev (proslov, přednáška) 

       Zúčastní se diskuze 

       Vyhledává a vyvrací argumenty   

       Toleruje názor druhých 

        Útvary řečnického stylu 

 

4.2.    Cizí jazyk I  

4.2.1.                     Anglický jazyk 

Název předmětu: Anglický jazyk 

Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně. Jednotlivé třídy jsou obvykle rozděleny do dvou skupin na základě rozřazovacích testů. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, ale studenti jsou též vyučováni v jazykových učebnách, které jsou vybaveny i potřebnou didaktickou technikou (sada sluchátek, audio a videotechnika …). 

Výuka je založena především na modelu britské angličtiny, ale studenti jsou též seznamováni s výrazy americké angličtiny. Škola se snaží využívat ve výuce i rodilé mluvčí, pokud je to v rámci daného školního roku možné. Studentům je také umožněno pracovat s počítačovou technikou a  využívat ji jako zdroj k procvičování probrané látky a komunikaci se svými vrstevníky v dané jazykové oblasti. Studenti mají také možnost účastnit se vybraných divadelních představení v anglickém jazyce a rozvíjet tak svou schopnost porozumět mluvenému slovu. 

Důraz je tedy kladen na schopnost studentů komunikovat v cizím jazyce v běžných situacích každodenního života, získat schopnost porozumět mluvenému i psanému slovu a zprostředkovat cizincům znalosti o své zemi v porovnání s reáliemi anglicky mluvících zemí.   

Vyučující přikládají velkou důležitost párové a skupinové práci, při kterých mají studenti možnost rozvíjet své komunikativní dovednosti víceméně nezávisle na učiteli. Do výuky jsou zařazeny i projekty, ve kterých si studenti prostřednictvím řešení problému rozvíjejí jazykovou kompetenci, učí se týmové spolupráci, rozdělení rolí a zapojení slabších spolužáků do práce. . Studentům jsou zadávány úkoly, které vedou k přemýšlení o stylu a významu učení, čímž je rozvíjena především kompetence k učení.   

Vzdělávání v anglickém jazyce na nižším gymnáziu směřuje k dosažení úrovně A2 evropského referenčního rámce a rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti. 

Hodnocení žáků se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, s nimiž jsou žáci seznámeni na začátku každého školního roku.  

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

CIZÍ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK

PRIMA

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

 

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

1., 2., 3. 4  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

       Představení sebe i druhé 

       Využije vhodné fráze v hodinách angličtiny

       Tvoří kladnou větu, otázku, zápor a krátkou odpověď 

       Ovládá základní principy a pravidla správné výslovnosti, chápe úlohu intonace ve stavbě mluveného sdělení 

       Je schopen ústně i písemně sestavit popis rodiny 

       Vyjádří, že někdo něco vlastní

       Zeptá se, jestli někdo něco vlastní

       Rozezná a správně použije osobní a přivlastňovací zájmena

       Napíše jednoduchý text týkající se jeho samotného a jeho rodiny 

       Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se rodiny

       Popíše své koníčky a záliby 

       Představování 

       Fráze v hodinách ANJ

       Sloveso„to be“ 

       Spelling, fonetická abeceda,

       Základní pravidla anglické fonetiky

       Přivlastňovací a osobní zájmena 

       Přivlastňovací pád  

       Slovesa být-mít – otázka, zápor  

 

 

       MEV

       ČJL  

       ENV

       OBN  

       OSV

       ZEM   

       MUV    

 

 

 

  

 

   

Někomu něco přikáže a zakáže 

Zeptá se a oznámí, kolik je hodin  

Řekne, přečte, porozumí a napíše datum 

Vyjádří, že někdo něco umí nebo neumí 

Požádá o svolení  

Vyjádří, že se někde něco vyskytuje nebo nevyskytuje  

Zeptá se a popíše, co kdo dělá právě v tuto chvíli 

Popíše svoji školu, předměty výuky, rozvrh   

Jednoduše porovná odlišnosti české a anglické školy 

Mluví o opakujících se činnostech 

Popíše běžné zvyky 

Mluví o předmětech blízkých a vzdálených  

Vyjádří názor na vzhled někoho nebo něčeho 

Zeptá se na zájmy a zvyky popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

Rozumí obsahu krátké konverzace   

Rozumí obsahu odpovídajícího mluveného i psaného projevu  

       Rozkazovací způsob 

       Časové údaje (hodiny, datum) 

       Číslovky 

       Modální sloveso „can“ 

       Vazba „there is/are“ 

       Předložky místa 

       Přítomný čas průběhový – kladné a záporné věty, otázky a krátké odpovědi Příslovce vyjadřující opakovanost děje 

       Přítomný čas prostý – kladné a záporné věty, zjišťovací otázky,

       krátká odpověď, doplňovací otázky Ukazovací zájmena this/that, these/those  

  

  

 

 

    

 

 

 

Popíše člověka, jeho vzhled i pocity           

Vyjádří svůj názor 

Popíše určité chování, opakovanou činnost a svůj oblíbený

sport 

Rozumí zřetelně vyslovované promluvě   

 

Vypráví o volnočasových aktivitách v přítomnosti i minulosti 

Zeptá se na cestu a popíše ji 

Zeptá se na minulé události  

Vypráví jednoduchý příběh či událost  

Dokáže si objednat jídlo v restauraci   

 

 Přítomný čas prostý versus přítomný čas průběhový Časové údaje pojící se s těmito časy 

Minulý čas prostý a typické časové údaje  

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

  

 Slovní zásoba z tematických okruhů – já a moje rodina, přátelé, mé okolí, moje škola, volný čas, každodenní činnosti 

 

  

W- neformální korespondence  

           

           

 

  

 

   

 

     

  

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

CIZÍ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK

SEKUNDA

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

 

1., 2., 3. , 4. 

 

 

 

 

 

    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

A1/A2  

Ptá se a dokáže vyprávět o programu všedních dnů a svátků, rozumí popisu událostí z prázdnin. 

Vypráví minulé zážitky i plány do budoucna  

Hodnotí a porovnává  

Je schopen zeptat se a říci co může a nemůže dělat 

Vyjádří, co musí a nemusí dělat   

Používá různé způsoby vyjádření nutnosti  

Vyjádří svůj požadavek 

Rozumí vyprávění o volném čase a popíše náplň svého dne  

Je schopen pracovat s textem odpovídající úrovně, vyhledat informace, zodpovědět otázky  

Rozumí mluvenému projevu a je schopen se do něj zapojit Zahájí a vede rozhovor na známá témata  

Reaguje v běžných denních situacích jako je nakupování, objednání jídla, dotaz na cestu……….  

  

  

  

G- 

Minulé a přítomné časy-pravidla užití, časové výrazy, souvětí Předpřítomný čas- tvoření, základní užití  

Vyjádření budoucnosti- základní rozdíly v použití

 Účelový infinitiv

 

Základní spojky-tvoření souvětí  

Frázová slovesa  

Počitatelnost  

Zájmena – tázací, osobní -  rozšíření, neurčitá-úvod  

 

 

Stupňování

Frekvenční příslovce  

Užití členů  

W- neformální korespondence. Popis osoby a místa, krátký příběh, osobní příběh  

 

 V- slovní zásoba z tematických okruhů –  

člověk-osobnost, životní příběh, domov, volný čas, škola, zaměstnání, prázdniny dovolená, okolní

prostředí, doprava, stravování  

 

MEV   ZEM,CJL 

ENV  DĚJ 

 OSV   OBN 

MUV  

   

 

  

 

  

  

  

  

  

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

CIZÍ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK

TERCIE

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

 

1., 2., 3. , 4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Žák    

 A1/A2  

Popíše svou rodinu, přátele – každodenní činnosti, vzhled, povahu, zájmy a záliby, oblíbené filmy a televizní programy, pocity Popíše přírodu a počasí  

Vyjádří a obhájí svůj názor  

Popíše a porovná fotografie  

Převypráví jednoduchý příběh  

  

V odpovídajícím textu vyhledá hlavní myšlenku, stručně shrne a zhodnotí obsah, odpoví na otázky.  

Rozumí mluvenému projevu v pomalejším tempu, je schopen vést rozhovor týkající se probraných témat.  

  

 Pracuje s dvojjazyčným slovníkem  

 

 

  

Je schopen adekvátně reagovat na mluvený a psaný projev odpovídající úrovně, reagovat v běžných životních situacích.  

 F-pravidla          anglické fonetiky a intonace, specifické hlásky, distinktivní rysy, přízvuk

 G- užití členu, existenční vazba there is/are

– rozšířené použití při popisu  

Slovesa- přítomné a minulé časy, modální slovesa

- povinnost, nutnost,dedukce

Příd.jména – stupňování too-enough, as…as, far/ much, superlativ s of a in, tvoření,předpony a přípony, vyjádření množství

V- rozšíření slovní zásoby z tematických okruhů-rodina a přátelé,  

příroda a počasí, záliby-volný čas, škola, televizní programy, filmy, popis osoby, město- ve kterém žiji, města UK  popis jednoduché události,

W-neformální dopis, pozvánka, vzkaz  

  

  

Rozšiřující učivo – možnosti vyjádření budoucnosti, zaměstnání - profese, žádost                  

   

OSV

ZEM

VMEGS

IKT  

MUV 

ČJL  

OBN  

  

 

 

         

 

  

   

 

 

 

vzdělávací oblast 

vyučovací předmět 

ročník 

zodpovídá 

CIZÍ JAZYK 

ANGLICKÝ JAZYK 

KVARTA 

VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka

Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

1., 2., 3., 4. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Žák  A2/B1  

-porozumí základním myšlenkám autentického projevu odpovídající úrovně  

-rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí a jejich názory  

-identifikuje strukturu textu, vyhledá hlavní i vedlejší informace  

-na základě kontextu je schopen odvodit význam některých slov  

-jednoduše formuluje svůj názor, zdůvodní souhlas a nesouhlas  

-volně reprodukuje přečtený i vyslechnutý autentický text na odpovídající úrovni  

-plynule komunikuje na konkrétní témata v běžných situacích 

-srozumitelně popíše své plány do budoucna i převypráví příběh z minulosti  

-pracuje s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem  

 F-intonace, specifické hlásky, přízvuk  

distinktivní rysy  

G-Slovesa- možnosti vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas, trpný rod /přítomný a minulý čas prostý/,předminulý čas /zákl. užití/,další slovesné vazby  

 

Nepřímá řeč /úvod/  

Podmínkové věty -1. a 2. typ  

Tvoření slov  

V-tematické okruhy- profese a povolání, technologie a vynálezy, prázdniny-dovolená, služby a obchody, kriminalita

 W-blog, formální dopis, /žádost o zaměstnání/ ,úvaha, email  

MUV

ZEM

VMEGS

DEJ  

OSV

ČJL  

 IKT  

 

 

       

           

  

 

  

 

 

 

4.3.    Cizí jazyk II  

4.3.1.                     Německý jazyk 

Název předmětu: Německý jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a naplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Výuka cizím jazykům obecně vytváří předpoklady pro budoucí zapojení studentů do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa.

Cílem předmětu je neustále prohlubovat znalosti jazykových prostředků a funkcí, tj. znalostí z oblasti fonetiky, pravopisu, gramatiky, lexikologie i základů syntaxe německého jazyka, dále rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet schopnosti dorozumět se jazykem, který není jejich jazykem mateřským, ve všech základních situacích. Žákům je tak otevřena cesta na pracovní trh v německy mluvících zemích, kde se mohou ucházet o práci.

V sekundě je nutno vzbudit opravdový zájem a pozitivní vztah k německému jazyku. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka, na zvládnutí vztahů mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka. Žáci se učí základní řečové dovednosti, seznamují se s některými základními typickými jevy. Výklad prvků gramatického systému je omezen na základní a jednoduché informace. Ústní projev je nadřazen grafickým dovednostem. Výuka je propojena s českým komentářem.

V tercii jsou rozvíjeny základní řečové dovednosti. Rozšiřuje se základní slovní zásoba. Výuka je i nadále propojena s českým komentářem. Metody a formy práce jsou stále založeny na pozorování, poslechu a imitaci. Důraz je kladen na tvořivé činnosti za podpory her, říkanek a písniček. 

V kvartě je nutné upevnit základní znalosti, zvukovou i grafickou podobu jazyka. Nadále jsou rozvíjeny základní řečové dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku.  Dovedou porozumět jednoduchému sdělení.

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk s časovou dotací 2 hodiny týdně v sekundě a tercii a se 3 hodinami týdně v kvartě.  Výuka předmětu probíhá v dělených skupinách v rámci ročníku (10 – 20 žáků v jedné skupině). Výuka probíhá v odborné jazykové učebně, v učebně s interaktivní tabulí, v učebně informatiky nebo v kmenové třídě.

V hodinách je využívána skupinová práce, žáci vedou dialogy, velká část je věnována poslechu a práci s textem. Žáci jsou vedeni k samostatné práci (vyhledávání informací, práce se slovníkem atd…). Pracuje se i s internetem nebo s interaktivní tabulí. Žáci zpracovávají i různé projekty, sledují filmy v originále nebo video. Velká část je věnována také písemnému projevu na dané téma. Pořádáme zahraniční poznávací zájezdy do Rakouska a SRN, kterých se mohou zúčastnit podle zájmu žáci všech ročníků. Pořádáme besedy s bývalými žáky, kteří působili v zahraničí. Do výuky zařazujeme materiály se sportovní a olympijskou tématikou.

Žák na konci nižšího gymnázia dosáhne úrovně A1. Na vzdělávací obsah předmětu žák navazuje na vyšším gymnáziu, kde ve čtvrtém ročníku dosáhne úrovně A2, případně B1.

 

Výchovné a vzdělávací strategie    

Klíčová kompetence 

Co konkrétně dělá žák 

Co my děláme pro rozvoj této kompetence (vých.-vzděl. strategie) 

Kompetence 

k učení   

Efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení. Kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi. 

Učitel používá při výuce učebnice němec. autorů. Při řešení úkolů z učebnice nebo z pracovního sešitu nechává učitel žákům prostor pro vlastní postup práce, k hledání

 správné formulace. Zadává i problémové situace. Učitel zařazuje do výuky práci se

slovníky, jazyk. příručkami a internetem. Zadává žákům testy, ve kterých prokáží svoji schopnost spojovat a kombinovat získané vědomosti v němčině s využitím poznatků i z jiných předmětů. Pravidelným ústním zkoušením učitel systematicky opakuje slovní zásobu a pravidelným poslechem zvukových nahrávek a prodlužováním vyslechnutých celků cvičí žákovu paměť. 

Kompetence k řešení problémů

Rozpozná problém, objasní jeho podstatu. Vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému. Využívá analytické, kritické či tvořivé myšlení s použitím intuice. Kriticky interpretuje získané poznatky a ověřuje je. Nahlíží problém z mnoha stran. Zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků. 

Učitel vede žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu. Učitel používá při výuce pracovní sešity k individuálnímu procvičení látky. Zařazuje do výuky motivační úkoly, při kterých mohou žáci projevit své získané znalosti a individuálně se projevit. Učitel záměrně zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje, na základě kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu či scénce. 

Kompetence komunikativní 

S ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu. Používá s porozuměním odborný jazyk. Efektivně využívá moderní informační technologie. Vyjadřuje se jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, co chce sdělit a jak to chce sdělit. Prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem. Rozumí sdělením různého typu v různých situacích, správně interpretuje sdělení a věcně argumentuje. V nejasných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění. 

Řízeným dialogem vede učitel žáka ke komunikaci v cizím jazyce. Vede žáky k reprodukci slyšeného. Učitel vede žáky ke komunikaci ve dvojici nebo ve skupině. Nacvičuje konkrétní dialogy- v hotelu, v obchodě, u lékaře…plánování dovolené či vyjádření kladů nebo záporů nějakého problému. Učitel vede žáky k aktivní komunikaci s rodilými mluvčími- organizuje exkurze do německy mluvících zemí, využívá diskuzí s hosty nebo nabídky akcí těch institucí, které se zabývají organizací akcí v něm. jazyce, např. Goethe Istitut Prag. 

Kompetence  sociální a personální 

Posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe. Stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti. Přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám. Aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů. Přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii. Projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých. 

Učitel zařazuje práci ve dvojicích a ve skupinách. Soutěže, dotazníky, dialogy… Žák má příležitost prezentovat svoji práci před spolužáky a svá stanoviska hájit. Učitel s žáky procvičuje vyjadřování stanovisek a názorů v diskusi, rozhovoru, anketě….. 

Kompetence občanská 

O chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu. Respektuje různorodost hodnot, názorů a postojů ostatních lidí. Rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot. 

Učitel zadává žákům úkoly, ve kterých srovnávají způsob života, zvyky a obyčeje u nás a v německy mluvících zemích a zaujímají stanoviska ke

společenským, kulturním, geografickým a ekologickým odlišnostem. Zorganizuje exkurzi do něm. mluvících zemí a tím konfrontuje žáka se životem, zvyky a hodnotami jiné země. Diskutuje se žáky o odlišném způsobu života v jiných zemích, o ekologii, třídění odpadů aj. 

Kompetence digitální

Žák si osvojí základní klávesové zkratky k zápisu specifických znaků německé abecedy

Žák dokáže vyhledat videa od rodilých mluvčích s tematickým obsahem k výuce na různých platformách – ankety ve městech, cestovatelské vlogy, aj.

Žák pracuje s portály určenými k procvičování jazyka – Kahoot, Flippity, Liveworksheet, aj.

Žák se dokáže orientovat v nabídce online slovníků a dokáže kriticky vyhodnotit jejich užití při studiu jazyka

Žák se orientuje ve zpravodajství německy mluvících zemí a dokáže kriticky vyhodnotit relevanci daného média (jak v psané, tak mluvené formě)

Učitel objasní základní klávesové zkratky k zápisu specifických znaků německé abecedy, vede žáky k vyhledávání videí od rodilých mluvčích s tematickým obsahem k výuce na různých platformách – ankety ve městech, cestovatelské vlogy, aj.

Umožňuje žákům pracovat s portály určenými k procvičování jazyka – Kahoot, Flippity, Liveworksheet, aj. a s online slovníky

Sleduje se žáky zpravodajství německy mluvících zemí a učí je kriticky vyhodnocovat relevanci daného média (jak v psané, tak mluvené formě)

 

Kompetence k podnikavosti 

Cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. Uplatňuje 

proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, podporuje inovace. 

Učitel zadává žákům, kteří se rozhodli dále studovat něm.jazyk, rozšiřující okruhy pro hlubší prostudování daných témat. Věnuje větší pozornost rozšířené slovní zásobě, zadává 

práci z textů převzatých z cizojazyčné oblasti. Je ochoten akceptovat návrhy aktivit k danému tématu vzešlých od žáků a zařadit je do hodiny. 

 

vzdělávací oblast 

vyučovací předmět 

ročník 

zodpovídá 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

NĚMECKÝ JAZYK 

SEKUNDA

PŘEDSEDA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka Podle RVPGV 

Dílčí výstupy žáka 

Učivo 

Pozn. 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

OV1.1.1 

OV1.2.5 

OV.1.2.6 

Dokáže pozdravit, představit sebe a jiné 

Zeptá se na jméno spolužáka a odkud pochází 

Dokáže hláskovat slova 

Naváže kontakt s konkrétní osobou, zahájí rozhovor.

Používá číslice 

Rozumí krátkým tématickým rozhovorům a dokáže je volně reprodukovat 

Seznámení.

První kontakty, pozdravy, představování jména, hláskování číslice, telefonní čísla, objednávka, zaplacení   

OSV(sociální rozvoj)

EGS(Evropa a svět nás zajímá) 

MKV(Lidské vztahy)

MDV(Tvorba mediálního sdělení) 

OV1.2.6 

  

Zeptá se na něco ve třídě spolužáka i učitele.
Rozumí jednoduchým pokynům a vykoná je 

Zvládá základy čteného projevu 

Orientuje se v obsahu jednoduchého textu 
Vyhledá odpovědi na otázky 

Pojmenuje předměty ve třídě 

Používá abecední slovník učebnice 


Třída.

Spolužáci.

Předměty ve třídě. otázky, odpovědi  krátká sdělení pokyny a instrukce

- technika mluveného projevu (výslovnost a intonace) 

Výchova ke zdraví   

 VDO(Občanská společnost a škola) 

OV 1.1.2.
OV 1.3.1
OV 1.3.3
OV. 1.1.5

Popíše rodinné fotografie a charakterizuje jednotlivé členy rodiny 

Uvede své postavení v rodině a vztah k ostatním členům 

Sestaví pozvánku k jakémukoliv výročí či oslavě (narozeniny, svátek, svatba apod.)
Pohovoří o povoláních, jejich positivech a negativech 

 Rodina a příbuzenstvo. Rodinné vztahy. - členové rodiny a příbuzní život v rodině rodinné oslavy a jubilea
Povolání.

Vzdělání.

Denní činnosti.

  MKV (lidské vztahy ) Výchova ke zdraví( vztahy mezi lidmi a formy soužití)
OSV(Sociální rozvoj) 

EV(Člověk a svět práce) 

 

vzdělávací oblast 

vyučovací předmět 

ročník 

zodpovídá 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

NĚMECKÝ JAZYK 

TERCIE

PŘEDSEDA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka Podle RVPGV 

Dílčí výstupy žáka 

Učivo 

Pozn. 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

  

OV 1.1.1
OV 1.1.2
OV 1.3.1
OV 1.3.2
OV 1.3.1

Umí poblahopřát, poděkovat za blahopřání, odmítnout, přijmout pozvání a zdůvodnit Zorganizuje oslavu (párty), objedná pohoštění,

popř. nakoupí, pozve známé, členy rodiny, zařídí zábavu
Orientuje se v časových údajích 

Popíše svůj denní program 

Rodinné oslavy a jubilea život dětí a dospělých postavení a vztahy jednotlivých členů 
Denní program.

Časové údaje.

Průběh dne, dny v týdnu - program všedního dne a víkendu termíny, schůzky dochvilnost, omluva

MKV (lidské vztahy)

Výchova ke zdraví (vztahy mezi lidmi a formy soužití)OV 1.2.6.

Sestaví plánek bytu a dokáže jej popsat 

Pojmenuje jednotlivé místnosti, jejich vybavení 

Vymyslí svůj dům(pokoj) snů a zdůvodní svůj návrh  Vyjádří svůj názor, proč se mu daná věc líbí či nelíbí 

Navrhne koupi nového nábytku 

Lidé, bydlení a jeho formy.

Plánek bytu vybavení a zařízení možnosti bydlení lidé, jejich byty, stěhování  

ČS (Člověk a jeho svět) 

OV 1.1.4

Rozlišuje potraviny a jídla podle denní doby. Dokáže hovořit o tom, co dnes jedl. Vyjadřuje co má a nemá rád. Dokáže si objednat v restauraci.
Umí určit zdravá a nezdravá jídla.

Nákupy a jídlo.
Restaurace. Pestrý jídelníček.

Prospekty, katalogy, Výchova ke zdraví

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

DALŠÍ CIZÍ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

KVARTA

PŘEDSEDA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Očekávané výstupy žáka Podle RVPGV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

OV 1.1.5

OV 1.2.1

OV 1.3.4

Vyjmenuje využití volného času. 

Uvede příklady aktivních koníčků a charakterizuje je.
Prezentuje svůj vztah ke sportovní činnosti, pohovoří o svých úspěších.
Porozumí informacím a zprávám sportovního charakteru, reprodukuje je.
Vede dialog se spolužákem o svých zálibách a domlouvají se na společné návštěvě kina, divadla,…. 
Naplánuje aktivní využití volného času a Popíše pracovní týden ( školní týden ).

Vymyslí, naplánuje, zorganizuje a zhodnotí návštěvu spol. akce ( kino, divadlo, koncert) 

Koníčky a zájmy. Aktivity mladých. využití volného času pasivní a aktivní koníčky kroužky, spolky, společné zájmy, soutěže sport, závody, sportovní akce sport na naší škole, hodiny TV a  SP 
Všední den.

Denní program.

Stravovací návyky, kontakty, seznamování, denní činnosti 

průběh všedního dne a víkendu, 

OSV
Projekt : Dny německé, rakouské, švýcarské kuchyně EGS 

OV1.2.1

OV1.2.2

Naplánuje cestu na prázdniny na kole, autem , atd…

Vymyslí a realizuje anketu na téma cestování, vyhodnotí.
Popíše cestu do školy, orientuje se v plánu města  
Orientuje se v čase - dny, týdny, měsíce v přítomném čase

Prázdniny a dovolená.   

Poznávání krás naší země - dovolená s rodiči, cesta na prázdniny, cykloturistka
aktivity o prázdninách
Cestování. Pracovní a soukromé cesty. Doprava. cesta do školy - městská doprava

OSV(Komunikace) EGS(Evropa a svět nás zajímá)

MDV(Tvorba mediálního sdělení)

Inform.a kom. technologie EGS

 

4.3.2.                     Ruský jazyk 

Název předmětu: Ruský jazyk  

Charakteristika předmětu a výchovné a vzdělávací strategie 

  Výuka cizím jazykům obecně vytváří předpoklady pro budoucí zapojení studentů do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Vyučovací činnost učitele vytváří podmínky k tomu, aby:  

       se u žáků postupně rozvíjela schopnost chápat a správně interpretovat slyšené i čtené texty a přiměřeně na ně reagovat, schopnost vést rozhovor i souvisle hovořit v nejběžnějších situacích každodenního života, schopnost písemně zformulovat nejběžnější typy sdělení a při tom respektovat základní pravopisná pravidla

       se studenti seznamovali se základními poznatky z reálií příslušné země  

       si žáci osvojovali učební postupy k efektivnímu studiu jazyků  

       si rozšiřovali všeobecný kulturní obzor, který je hlavním předpokladem k pěstování tolerance a respektu ke kulturním hodnotám jiných národů  

  

  Předmět Ruský jazyk se podle našeho ŠVP začíná učit v sekundě našeho gymnázia. Průměrný počet studentů ve skupině je 12. Metody a formy práce jsou založeny na poslechu, imitaci, využití výtvarné, hudební i dramatické výchovy (např. hraní role v rozhovorech).  

Využívá se nejen nahrávek, ale i říkanek a písniček v interpretaci rodilých mluvčích a učitele. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nutné minimum.  

Teprve postupně, po rozvíjení řečových dovedností se výuka soustřeďuje na čtení, čtení s porozuměním a písemné vyjadřování tak, aby docházelo k rozvoji 4 základních dovedností:

·         poslech

·         ústní projev

·         čtení

·         písmo  

 

Požadavky v Dalším cizím jazyce vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání v tomto jazyce směřuje k dosažení úrovně A1,která je v tomto rámci popsána takto:  

·         rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám a umí tyto používat  

·         představí sebe i ostatní a klade jednoduché otázky, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat

·         dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci  

Další cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.Pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí.Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění..  

Hodnocení žáků se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, s nimiž jsou žáci seznámeni na začátku každého školního roku. V případě použití bodového hodnocení je použit převod na známku stanovený předmětovou komisí.  

 

 vzdělávací oblast  

vyučovací předmět  

ročník  

zodpovídá  

Další cizí jazyk  

ruský jazyk  

SEKUNDA  

Předseda předmětové komise

Očekávané výstupy žáka Podle RVP

ZV  

Dílčí výstupy žáka  

Učivo  

Pozn.  

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy  

1.5.,1.3.,  

2.1.,3.1.  

  

  

1.3.,2.1.,

2.3.,2.4.,     

3.1.  

  

   

  

  

  

  

5.,1.3.,  

1.,2.4.  

Představí sebe i druhé, tvoří otázky a odpovědi, ptá se ,jak se kdo jmenuje.  

Pozdraví při setkání a při loučení, seznámí se .  

Telefonicky si domluví setkání.  

Zeptá se ,odkud kdo je, kde bydlí, kolik je mu let. Pozve někoho na návštěvu, poděkuje, omluví se.  

  

Ptá se a odpovídá v telefonickém rozhovoru.  

Vyjádří radost a údiv .Ptá se, jak se to řekne rusky. Rozumí jednoduchým pokynům, větám a  informacím, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností.  Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.  

Představí členy rodiny, řekne, kdo čím je, čím kdo chce být a kde kdo pracuje.  

 Zákl.poučení o přízvuku. Intonace

oznamovacích a táza cích vět. Písmena azbuky:a,k, m,t,o,b,z,e, v,n,u,je,ja  

Pohyblivý přízvuk. Pořadí písmen

azbuky.Písmena:g,d,i,j,l, p,č,y,r,s,měkký znak.

Číslovky 1-10,11-20  

Jotovaná písmena. Písmena:ž, f,c,šč,ch,  

Psaní –ně u sloves  

Příslušníci různých národů. Číslovky 30-100,2.p.podst,jm po záporu.  

Podst.jména po číslovkách 2,3,4.Věty typu :Máš…? Osobní zájmena, přivlastňovací zájmena.  

Osobnostní a sociál- ní výchova:

-poznávání lidí  

-komunikace  

  

  

  

Multikulturní výchova:  

-kulturní diference  

-multikulturalita  

   

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

Další cizí jazyk

ruský jazyk

TERCIE

Předseda předmětové komise

Očekávané výstupy žáka Podle RVP

ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

1.,1.2., 1.3.,1.5.,  1.,2.2.  

 Pozve někoho do divadla, do kina…Přijme   pozvání.   Odmítne pozvání s omluvou a politováním.  Zeptá se, co kdo rád dělá a kdo má jaký  týdenní program.  

Odpovídá na jednoduché otázky u daných témat.

  

  

  

Kupuje si lístky na divadelní nebo filmové představení  na určité datum a hodinu.  

Vyjadřuje své dojmy z představení.  

Ptá se na činnosti volného času.  

Píše dopis a adresu.Odpovídá na seznamovací inzerát.  

 Zvratná slovesa. Výslovnost  měkkého a tvrdého l ,ľ.  I. a II. časování sloves,  časování zvratných sloves a  sloves se změnou kmenové  souhlásky.  

Výslovnost párových tvrdých a měkkých souhl.  Řadové číslovky 1-30. 

Vyjadřování data.  

 Skloňování os.zájmen.  

 Odlišné vazby u sloves:  

 -zajímat se o něco  

 -zabývat se něčím  

Osvojení slovní zásoby a její použití v komunikačních situacích tematických okruhů:

domov, rodina, škola, volný čas, povolání.  Práce se

slovníkem  

Osobnostní a sociální výchova:  -seberegulace a sebe organizace sociální rozvoj kooperace  

  

Mediální výchova: fungování a vliv médií ve společnosti  

  

 

Orientuje se ve školní budově, informuje se o předmětech ve škole, o známkách,o rozvrhu hodin. Dokáže se zapsat do jazykových kurzů.  

Rozumí krátkému jednoduchému textu,zejména má-li vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.  

Sloveso být v min. čase. Pravopis

i po g,k,ch v Rj. Výslovnost ž,š c  

Minulý čas, vykání, zájmena kdo, co.  

Skloňování podst.jmen  

  

Výchova demokrat. občana:  

-občan. společnost a škola

Osobn. a sociální výchova:  

-poznávání lidí mezilidské vztahy  

-komunikace  

 

 

 vzdělávací oblast  

vyučovací předmět  

ročník  

zodpovídá  

Další cizí jazyk  

ruský jazyk  

Kvarta  

Předseda předmětové komise

Očekávané výstupy žáka Podle RVP

ZV  

Dílčí výstupy žáka  

Učivo  

Pozn.  

Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy  

  

1.2.,1.3.,2.2.  

  

Orientuje se ve městě, zeptá se na cestu a na možnost nákupů.

Vyjmenuje a použije dopravní prostředky.  

Vyjádří lítost a radost, příčinu, možnost a nemožnost. Vyjádří své dojmy z prohlídky města. Vypráví o památkách  

I o moderním městě.

Reaguje na dotazy o cestování  

  

Výslovnost č, šč, vázání. Pravopis y po c.  

Časování sloves jít, jet, moci, vzít, hledat, zeptat se.  

Podst.jména život. a neživot.  

Pohyblivý přízvuk u podst.  

jmen stř.rodu.  

Skloňování podst.jmen stř.r.

Nesklonná podst.jména  

  

  

 

  

ZEM,OBV  

Výchova k myšlení v globálních souvislostech

-Evropa a svět nás zajímá  

1.2.,1.4.,2.2  

3.1.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

2.2.,2.3.,3.1.  

Zeptá se ,jak se komu daří, co je nového po delším časovém odstupu. Podá informaci o některých slavných osobnostech ruské kultury.  

  

  

Vyplní jednoduchý dotazník.

Reaguje na inzerát v tisku. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.  

  

Vyjádří ,jak kdo vypadá, komu je podobný, jak se obléká.  

  

  

 

Vyjádří názor na osobní vlastnosti lidí, zdůvodní vlastní stanoviska, vyjádří omluvu a politování.  

Dokáže popsat vzhled jiných lidí.  

 Systém školství v Rusku.  

A.S. Puškin –jak se učil ? Slavní malíři 19.st.  

  

Časování slovesa oblékat se, skloňování  příd.jmen. Psaní data. Jaký X který?  

Moskevské metro a zajímavá místa v Moskvě.  

  

 Psaní data v dopise. Zpodstatnělá příd.jména.  

Vyjádření nutnosti, možnosti, potřeby a zákazu.  

Zajímavá místa Petrohradu a  

Prahy  

DĚJ, ČjL  

  

  

  

 Výchova k myšlení v globálních souvislostech:  

-jsme Evropané  

  

 

Osobn. a sociální v.  

-mezilidské vztahy komunikace  

ČjL, ZEM, DĚJ,OBV  

  

 

4.3.3.                     Francouzský jazyk   

Název předmětu: Francouzský jazyk    

Charakteristika předmětu a výchovné a vzdělávací strategie  

Francouzský jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk s časovou dotací 2 hodiny týdně v sekundě, tercii a kvartě.

Žáci pracují ve skupinách od 10 do 20 žáků, počet studentů ve skupině se liší každý rok dle konkrétního zájmu studentů. Nižší stupeň gymnázia pracuje s učebnicemi doporučenými MŠMTV a SUF. 

V sekundě je nutno vzbudit opravdový zájem a pozitivní vztah k francouzskému jazyku. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka, na zvládnutí vztahů mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka. Žáci se učí základní řečové dovednosti, seznamují se s některými základními typickými jevy života a kultury frankofonních zemí. Žáci se soustředí zpočátku zejména na ústní projev. Výklad prvků gramatického systému je omezen na základní a jednoduché informace. Ústní projev je nadřazen grafickým dovednostem. Výuka je propojena s českým komentářem. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Využívá se zvukových nahrávek (jednoduché říkanky, písničky aj.) V tercii se pozornost soustřeďuje na kombinaci zvukové a grafické podoby jazyka. Nadále jsou rozvíjeny základní řečové dovednosti. Rozšiřuje se základní slovní zásoba. Výuka je i nadále propojena s českým komentářem. Metody a formy práce jsou stále založeny na pozorování, poslechu a imitaci. Důraz je kladen na tvořivé činnosti za podpory her, říkanek a písniček. 

V kvartě je nutno upevnit základní znalosti, zvukovou i grafickou podobu jazyka. 

Nadále jsou rozvíjeny základní řečové dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba. 

Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. 

Dovedou porozumět jednoduchému sdělení, Ústní projev je nadřazen projevu písemnému. 

Slovní zásoba je volena na základě frekvence a zájmu dětí této věkové kategorie. 

Vyučující rozvíjí představivost dětí, oceňuje jejich aktivitu, invenci a tvůrčí přístup k činnostem. 

Další cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje základ a předpoklady pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců v osobním životě, ve studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 

Dává prostor pro poznání odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí, napomáhá pochopení jiných kulturních tradic. Prohlubuje vzájemné mezinárodní porozumění a toleranci.

Vzdělávání v dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1, A2. 

Jazykové vzdělávání utváří a rozvíjí klíčové kompetence, vede žáka k chápání jazyka jako celku, ve kterém se odráží historicko-kulturní odkaz národa. 

Žák je veden k samostatnému vyhledávání informací. Přiměřeně svému věku se snaží orientovat v nejběžnějších situacích.  Metody práce na této úrovni jsou podřízeny přirozenému poznávání jazykového systému a orientaci v něm. 

Formy práce se opírají o audiovizuální techniku. Nahrávky jsou doplněny obrazovým materiálem, který rozvíjí kreativitu. Dramatické improvizace a hraní rolí rozvíjí představivost dětí. Písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Žáci si pozvolna uvědomují specifika studovaného jazyka. 

V samém počátku se výuka soustředí na výslovnost, vázání a přízvuk, na nácvik větné melodie a rytmu. 

Slovní zásoba se opírá o nejfrekventovanější výrazy základních tematických okruhů.  Žáci se učí číst nahlas a foneticky správně jednoduché texty. 

Učí se reprodukovat a obměňovat jednoduché dialogy, formulovat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Žáci jsou vedeni k autoevaluaci, dokážou si dle evaluačních listů určit, co již dokáží. 

Žáci NG ovládají základní badatelské a postupy a techniky. Základní digitální kompetence jim umožňují a napomáhají rozvíjet základní jazykové znalosti odpovídající jejich věku.

Digitální technologie podporují v žácích aktivní využívání osvojovaného jazyka, vedou k tvořivému využití jazyka. Také jim usnadní přístup k informacím a navazování kontaktů.

Žáci vyhledávají samostatně základní informace osvojovaného tématu, vytvářejí vlastní prezentace, dokáží napsat jednoduchý text, pracují s fotodokumentací.

Zábavnou formou se tak rozvíjí jejich kreativita, zvyšuje se motivace.

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

druhý cizí jazyk

francouzský jazyk

SEKUNDA

Předseda předmětové komise

Očekávané výstupy žáka Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

1.5,1.3,2.1 3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5, 1.3, 2.1, 3.1

 

 

 

1.3, 2.1,2.3,2.43.1

Představí se, zeptá se druhých na jméno a národnost

Pozdraví, používá základní číslovky

Tvoří základní věty oznamovací a tázací

Dokáže hláskovat slova

Tvoří kladné a záporné tvary slovesa „etre“

Rozliší a tvoří jednotné a množné číslo podst. jmen

Rozliší význam předložky „de“, „a“

Vyplní jednoduchý dotazník

Je schopen hovořit o sportu a volném čase, dokáže vyjádřit , co má a nemá rád, popsat základní části oblečení a věci osobní potřeby

Rozpozná určitý a neurčitý člen

Je schopen používat pravidelná slovesa 1.třídy Je schopen popsat druhého člověka

Dokáže dát pokyny ve třídě, přečte a utvoří krátkou zprávu, dokáže se omluvit

Dokáže pozvat někoho na oslavu, do kina

Je schopen určit den v týdnu, datum, hodinu

Dokáže časovat některá nepravidelná slovesa

Pozdrav

Představování

Sloveso „etre“

Množné číslo podstatných jmen

Volný čas

Záliby, koníčky

Člen určitý a neurčitý

Slovesa 1. třídy

Oslava, narozeniny

Dny v týdnu

Nepravidelná slovesa

Mužský a ženský rod přídavných jmen

OSV, MUV, OBV, ZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

MUV, VDO, ZEM,OBV

 

 

 

 

VDO, MUV, OBV

1.5,1.3,2.1 3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5, 1.3, 2.1, 3.1

 

 

 

 

1.3, 2.1,2.3,2.43.1

Představí sebe i druhé, zeptá se druhých na jméno a národnost

Pozdraví, používá základní číslovky

Tvoří základní věty oznamovací a tázací

Dokáže hláskovat slova

Tvoří kladné a záporné tvary slovesa „etre“

Rozliší a tvoří jednotné a množné číslo podst. jmen

Rozliší význam předložky „de“, „a“

Vyplní jednoduchý dotazník

Je schopen hovořit o sportu a volném čase, dokáže vyjádřit, co má a nemá rád, popsat základní části oblečení a věci osob, ví potřeby

Rozpozná určitý a neurčitý člen

Je schopen používat pravidelná slovesa 1.třídy

Je schopen popsat druhého člověka

Dokáže dát pokyny ve třídě, přečte a utvoří krátkou zprávu, dokáže se omluvit

Dokáže pozvat někoho na oslavu, do kina

Je schopen určit den v týdnu, datum, hodinu

Dokáže časovat některá nepravidelná slovesa

Rozumí slovům a větám pronášených pomalu a zřetelně  Rozumí krátkým jednoduchým textům s vizuální oporou Rozumí jednoduchým pokynům, základním informacím v krátkých poslechových textech

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně

Pozdrav

Představování

Sloveso „etre“

Množné číslo podstatných jmen

 

 

 

 

 

Volný čas

Záliby, koníčky

Člen určitý a neurčitý

Slovesa 1.třídy

 

Oslava, narozeniny

Dny v týdnu

Nepravidelná slovesa

Mužský a ženský rod přídavných jmen

OSV, MUV, OBV, ZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

MUV, VDO, ZEM,OBV

 

 

 

 

VDO, MUV, OBV

 

 vzdělávací oblast  

vyučovací předmět  

ročník  

zodpovídá  

druhý cizí jazyk  

francouzský jazyk  

TERCIE  

Předseda předmětové komise

1.5, 1.3, 2.1, 3.1  

  

  

Představí sebe i druhé, dokáže se zeptat jednoduchou formou na informace o druhých, popíše jednoduše svoji rodinu  

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, Odpovídá na jednoduché otázky  

rozliší mužský a ženský rod, dokáže použít slovesa „etre, avoir, aller“, slovesa 1.třídy, vyjádří vlastnictví  

Rodina a kamarádi  

Představování, rodina ,  

Rod podstatných jmen  

Etre, aller, avoir  

Slovesa 1.třídy  

OSV, OBV, MUV, ZEM  

1.5, 1.3, 2.1, 2.4  

Dokáže přijmout a odmítnout nabídku, vyjádří souhlas a nesouhlas pohovoří o svém volném čase, utvoří otázku, kladnou a zápornou větu,   

Volný čas  

Tvoření záporu, otázky  

Přivlastňovací zájmena  

Koníčky a záliby  

OSV, OBV, ZEM, VDO  

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1  

Dokáže podat časové údaje, podá informace o denním režimu, o zvycích, dokáže používat zvratná slovesa,

Vyjádří, co dělá v daném okamžiku, informuje o své škole  

Škola, režim dne  

Denní režim, škola, zvratná slovesa,přítomný čas průběhový  

OBV, VDO, ZEM, MUV, VMEGS  

1.5, 2.2, 2.3, 3.1  

Popíše svoje město, čtvrtˇ, dokáže pojmenovat různé obchody  

Používá stažené členy, tvoří imperativ  

Život ve městě  

Imperativ, stažené členy  

Zdvořilá otázka  

VDO, ZEM, OBV, DEJ  

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1  

Popíše bydliště, byt a jeho vybavení  

Dokáže vyjádřit o tom, co se událo o víkendu,  

Používá základní obraty pro komunikaci po telefonu  

Dům a byt  

Passé composé (avoir)  

Přivlastňovací zájmena  

OBV, VDO, ZEM  

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2  

Vypráví o využití volného času a prázdninách, sdělí své zážitky, mluví o počasí, napíše pohlednici z prázdnin.

Použije opisný budoucí čas.

Rozumí krátkým jednoduchým textům z každodenního života, vypráví jednoduchý příběh, popíše osoby a věci ze svého okolí, popíše stručně sebe samého

Rozpozná číselné a časové údaje.

Přestaví sebe, svoji rodinu, své kamarády,  

Napíše krátký pozdrav, dotaz, vzkaz  

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a pokynům  

Prázdniny, počasí  

Opisný budoucí čas,  

Názvy států a předložky  

OBV, ZEM, VDO, EV  

 

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá

druhý cizí jazyk

francouzský jazyk

kvarta

Předseda předmětové komise

Očekávané výstupy žáka
Podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Pozn.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

 

1.5, 1.3, 2.1, 2.2  

Dokáže podat informace o sobě, o kamarádech, o jejich vlastnostech, popíše oblečení  

Používá zájmena tázací, dokáže nahradit podstatné jméno zájmenem  

Lidé, oblečení  

COD, táz.zájmeno „quel“  

Vyjádření příčiny  

Přídavná jména  

OBV, VDO, MUV  

1.5, 2.2, 3.1  

Dokáže přijmout a odmítnout nabídku, hovoří o stravovacích návycích, jídlech, vyjádří množství  

Používá dělivý člen, budoucí čas prostý  

Gastronomie  

Základní informace o francouzské kuchyni, dělivý člen, futur simple  

OBV, VDO, ZEM, MUV, MEV  

1.5, 2.4, 3.1  

Je schopen vyjádřit názor, pohovoří o slavných osobnostech  

Používá ukazovací zájmena 

Slavné osobnosti  

Základní informace o některých osobnostech, ukazovací zájmena, passé composé(etre)  

OBV, DEJ, ZEM MUV,  

VDO  

  

1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1  

Je schopen ověřit informaci o tom, co se událo, vypráví krátký příběh  

Rozliší pomocná slovesa pro tvoření passé composé  

Popíše osoby, věci ze svého okolí

Dobrodružství, zážitky  

Passé composé, příslovce, otázka v minulém čase  

DEJ, ZEM, OBV, VDO, MUV  

1.2, 2.2, 3.1  

Vyjádří touhu, přání, zeptá se na cenu, 

Zeptá se na cestu, popíše cestu po městě, instituce 

Nahradí podst.jm. zájmenem(3.p.)  

Plány do budoucna  Budoucí čas prostý  

COI, přídavná jména  

ZEM, OBV, EV  

  

1.1, 1.2, 2.1, 2.2  

Hovoří o přírodě, ročních obdobích, ochraně přírody  Vyjádří nutnost, množství, stupňuje přídavná jména

Popíše plány, minulé zážitky, vypráví jednoduchý příběh jako sled událostí,  

Sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá  Rozumí jednoduchým pokynům a informacím  

Rozumí základním informacím v jednoduchých textech z každodenního života  

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, jeho rodiny, školy, volného času,  

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se každodenního života a podobné otázky pokládá  

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

Napíše jednoduchý text o sobě, o své rodině, o škole, o volném čase  

Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  Rozumí krátkému textu, vyhledá v něm požadovanou informaci  

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

Příroda  

Stupňování přídavných jmen, vyjádření rozkazu, doporučení, výrazy množství  

ZEM, EV, BIO  

 

4.3.4.                     Španělský jazyk  

Název předmětu: Španělský jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu a výchovné a vzdělávací strategie

Španělština jako druhý cizí jazyk se do výuky zavádí sekundou počínaje. Časová dotace v prvních dvou letech výuky činí dvě, poté už tři hodiny týdně. Třída se dle aktuální situace dělí na menší skupiny.

Na nižším gymnáziu je cílem žáky s jazykem seznámit, vzbudit jejich zájem o španělštinu, resp. španělsky mluvící země, a vytvořit kvalitní základ pro její další osvojování. Komunikační dovednosti žáků jsou přitom dovedeny na úroveň A1.

Výuka je orientována na evropskou španělštinu, žáci jsou příležitostně seznamováni s dalšími variantami španělštiny.

Cílem předmětu je osvojit si základní jazykové znalosti a komunikativní dovednosti, rozvíjet schopnosti žáka dorozumět se v běžných situacích, využívat ho v praktických činnostech v písemné i mluvené podobě a získat všeobecnou orientaci týkající se španělsky mluvících zemí.

Výuka se zpočátku soustředí zejména na ústní projev. Gramatické jevy se váží přímo na probíraná témata a děje, které odpovídají daným komunikačním požadavkům a procvičují se v komunikativních situacích. Postupně se rozšiřuje slovní zásoba a jsou rozvíjeny ostatní řečové dovednosti – poslech, čtení s porozuměním a psaný projev. Důraz je kladen na rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a prvnímu cizímu jazyku.

Při výuce jsou kromě učebnice odpovídající věku žáků využívány autentické materiály a moderní technologie. Žák je veden k samostatnému vyhledávání informací. Součástí učebnice je pracovní sešit, audionahrávky rodilých mluvčí, hry, hudba a řada dalších doplňkových materiálů.

Vyučující přikládá velký význam párové a skupinové práci, při níž mají studenti možnost nejen rozvíjet své komunikativní dovednosti, ale učí se i argumentovat, spolupracovat v týmu a přistupovat k řešení problémů aktivně.

Vyučující žákům zdůrazňuje smysl znalosti cizích jazyků. Žáci chápou, že cílem je přispět k rozšíření jejich celkového rozhledu tak, aby přesáhli oblast zkušeností zprostředkovaných mateřštinou. Potenciálně dochází ke zvýšení jejich mobility při studiu a budoucím uplatnění, a v konečném důsledku tak mohou přispět ke zlepšení mezinárodního porozumění.

 

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Zodpovídá

Druhý cizí jazyk

Španělština

SEKUNDA

Předseda předmětové komise

Očekávané výstupy
žáka podle RVP ZV

Dílčí výstupy žáka

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

 

 

1.1

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

 

3.3

Receptivní řečové dovednosti

 

- rozpozná téma, pochopí hlavní myšlenku; porozumí orientačním pokynům; porozumí popisu události; odhadne význam neznámých výrazů

 

Produktivní řečové dovednosti

 

- hláskuje; zeptá se na význam slov; pozdraví a rozloučí se; představí sebe i ostatní; informuje o svém původu, národnosti, bydlišti a studiu (co a kde); osloví, zeptá se na jméno, národnost, odpoví; sdělí, jakými jazyky hovoří; poděkuje, omluví se; zeptá se, když nerozumí; pojmenuje věci ve třídě; popíše předměty a osoby, které ho obklopují; zeptá se na množství a pojmenuje množství; popíše předmět; požádá o půjčení; přijme/odmítne prosbu; vyjádří co má rád/nerad; popíše fyzické pocity; objedná si v restauraci, popíše pokrm a zeptá se na jeho složení; popíše místnost/dům; vyjádří existenci předmětů; popíše umístění předmětu; udá směr; zeptá se na zdravotní stav, popíše zdravotní stav; vyjádří srovnání; dá pokyn a radu; vyjádří povinnost; zeptá se na časový údaj a vyjádří jej; popíše obvyklé denní činnosti; vyjádří, co dělá rád/ nerad, zeptá se na záliby, popíše své schopnosti a znalosti; vyjádří návrh a reaguje na něj.

 

Interaktivní řečové dovednosti

 

- udílí a požádá o orientační pokyny; reaguje na vyjádřené pocity; zodpoví běžné dotazy; reaguje gramaticky správně v probraných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů

 

Fonetika

 

- hlavní rysy zvukové podoby španělštiny, vázání, intonace, přízvuk

 

Pravopis

 

- běžně používané litografické znaky, pravidla (ne)označeného přízvuku, interpunkce

 

Gramatika

 

- osobní zájmena: vykání – usted, ustedes, nepřímý a přímý předmět, zájmena osobní s předložkou; přivlastňovací zájmena samostatná/ nesamostatná; neurčitá a záporná zájmena (adjektiva); časování pravidelných a vybraných nepravidelných sloves v přítomném čase, zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové samohlásky (e-ie, o-ue, e-i), slovesa ser/ estar/ hay a jejich použití, neosobní slovesa (gustar, encantar, interesar), neosobní vazby (hay que /no/ se puede, está prohibido + infinitiv), infinitivní vazby para/ antes/ después de + infinitiv, zápor ve větě, dvojí zápor, modální slovesa, tázací výrazy a zájmena; určitý a neurčitý člen; rod a číslo substantiv/ adjektiv, shoda substantiv a adjektiv v rodě a čísle, přechylování, zkracování adjektiv (buen, mal), srovnávání adjektiv (komparativ, superlativ realtivní); číslovky základní; předložky de(l)/ en/ a(l); příslovce a příslovečná určení místa/času/způsobu/míry

 

Lexikologie

 

- ustálená slovní spojení v rozsahu probírané látky a témat

 

Komunikační situace

 

- souhlas/ nesouhlas; omluva, poděkování, vysvětlení; pozdrav, rozloučení; stručný popis rodiny (přátel) a domova, svých zájmů; popis pracovního dne; rozvrh hodin; počasí; popis cesty, věcí; vyjádření dovolení, zákazu.

 

Tematické okruhy

 

- seznámení se, představování; rodina, přátelé; školní život, život doma; doprava a cestování; práce (profese) a studium; já a mé záliby – volný čas; každodenní povinnosti; bydlení, vybavení bytu/domu

Osobnostní a sociální výchova:

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

- rodina, přátelé, vztahy, kontakty

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:

Žijeme v Evropě

- Evropa a svět nás zajímají

Multikulturní výchova:

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí