Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Konečné pořadí JPZ, 8-leté obory

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno v sekretariátu školy k osobnímu vyzvednutí 3. 5. 2022 od 10:00 do 17:00 a 4. 5. 2022 od 8:00 do 17:00.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole projeví přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů tj. do 16. 5. 2022. 

V případě nevyzvednutí  zašleme zákonnému zástupci Rozhodnutí o nepřijetí poštou. 

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, si mohou vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí, které je nutným podkladem pro podání případného odvolání, které je nezbytné pro změnu rozhodnutí v případě tzv. autoremedury, tj. doplnění kapacity přijímaných uchazečů pokud uchazeči, kteří se umístili před nimi, neodevzdají zápisový lístek na naši školu. Uchazeči jsou oslovováni dle jejich pořadí v přijímacím řízení, při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

POZN.: Několik uchazečů bude konat ze zdravotních důvodů zkoušky v náhradním termínu. Do uzavření výsledků z náhradního termínu je nutné nechat pro tyto uchazeče volná místa. Kapacita bude doplněna dle konečného pořadí po zveřejnění výsledků náhradního termínu.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (sgsekretariat@sgagy.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. 

Děkujeme za spolupráci.

Následující

Další aktuality